banner image
/images/background.jpg Background image

Pasientkommunikasjon for kliniske ernæringsfysiologer

Læringsutbytte: Første del av kurset omhandler basale ferdigheter i kommunikasjon med pasient, inkludert å kartlegge problem og kosthold, etablere og ivareta en god relasjon til pasienten, samt bli bevist på verbale og non-verbale virkemidler. Andre del handler om å utforske pasientens ressurser, gi tilpasset informasjon og forklaringer, involvere pasienten i beslutninger samt sikre felles forståelse og fremme mestring.
Pedagogikk: Kurset består av en teoridel med tekst, filmer og spørsmål. Til slutt er det en oppgavedel der studenten får prøve seg på egne pasienter.
Brukes i: Kurset er mest som et supplement til ordinær undervisning i pasientkommunikasjon for kliniske ernæringsfysiologer i ERN1010 og ERN3100.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Sykdomsrelatert underernæring

Læringsutbytte: Identifisere ulike former for underernæring og forstå risikofaktorer og konsekvenser. Være i stand til å gjennomføre risikovurdering, beregne behov, kartlegge ernæringsstatus og gi ernæringsbehandling. Kurset legger vekt på å øke ferdigheter og inneholder mange oppgaver og en rekke kliniske pasientkasuistikker.
Brukes: Av studenter i klinisk ernæring. Anbefales også for andre helseprofesjonsstudenter som leger og sykepeleiere.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: m.m.paulsen@medisin.uio.no

Til kurset

Ernæringskartlegging

Læringsutbytte: Å kunne utføre en ernæringskartlegging i form av: gjennomføring og tolkning av antropometriske målinger, målemetoder for kroppssammensetning, verktøy for kartlegging av underernæring (PG-SGA) og glukosetoleransetest
Pedagogikk: Kurset består av en teoridel med tekst, filmer og spørsmål. Til hver del er det oppgaver for å lette innlæringen av stoffet.
Brukes: Kurset brukes som et supplement til forelesninger og praktiske øvelser om ernæringskartlegging for kliniske ernæringsfysiologer i ERN1010 og i fellesundervisningen i Modul 2, og bygger på Nutrition Care Prosess NCP.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Ernæringsdiagnosen

Læringsutbytte: Å kunne identifisere ernæringsproblem, etiologi og symptomer på basis av informasjonen fra ernæringskartleggingen. Etter gjennomført kurs skal du kunne stille en ernæringsdiagnose og formulere den i en PES-setning.
Pedagogikk: Kurset består av en teoridel med tekst, filmer og spørsmål. Til slutt er det en oppgavedel der studenten får prøve seg på egne pasienter.
Brukes: Kurset bruke som et supplement til ordinær undervisning i ernæringsdiagnosen for kliniske ernæringsfysiologer i ERN1010 og ERN4400, og bygger på Ernæringskartleggingen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Nutrition Care Process - NCP

Læringsutbytte: Hvordan bruke kliniske ernæringsfysiologers arbeidsprosess (NCP) og den standardiserte terminologien NCPT.
Pedagogikk: Kurset består av en teoridel med tekst, filmer og spørsmål. Til slutt er det en oppgavedel der studenten får prøve seg på egen pasient.
Brukes: Kurset brukes som et supplement til forelesningene om Nutrition Care Process for kliniske ernæringsfysiologer i ERN1010 og ERN4400.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset

Aterosklerose

Læringsutbytte: Øke forståelsen for hvilke faktorer som påvirker ateroskleroseprosessen og hvordan den utvikles over tid.
Pedagogikk: Interaktiv e-læringsprogram med filmsnutter, quiz, fun facts, nyere forskning i tillegg til visualisering av kroppens indre, spesielt blodårene med partikler i 3D modeller og enkelte 360 visninger.
Brukes: Av alle helsefagutdanninger men tilpasset (MED2200) og senere i studieløpet.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: karianne.svendsen@medisin.uio.no

Til kurset

Vitamin K

Learning outcome: to have basic knowledge on vitamin K and its role in health and disease. The objective is to give an overview of the topic from the perspective of a clinical nutritionist, provide some in-depth information on biological mechanisms and the status of current knowledge, and present relevant clinical cases.
Pedagogic base: Small e-lectures, with links to original articles and some fact sheets providing more details. Quiz questions and interactive cases are presented towards the end.
Usage: As a supplement to lectures in ERN2300, at the study in clinical nutrition.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: christine.henriksen@medisin.uio.no

Til kurset