banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Pediatric Portal

Pediatric Portal er en strukturert, omfattende samling av lenker til elæringsressurser om barnesykdommer. Ressursene er både egenproduserte og eksterne.
Læringsutbytte: Bidrag til å lære faget barnesykdommer, med særlig vekting mot undersøkelsesmetoder og prosedyrer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i barnesykdommer, og som supplement til forelesninger, gruppeundervisning og praksisundervisning. Noen av lenkene i ressursen byr på interaktiv animasjon/simulering. Undersøkelser og noen prosedyrer er vist ved videosekvenser som er ment ¨å styrke og supplere den praktiske undervisningen.
Brukes i: Undervisning i barnesykdommer i medisinstudiet i Oslo. Fordi denne undervisningen foregår på engelsk (utvekslingstermin ved UiO), er det store flertallet av ressursene engelsk-språklige.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: v.b.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset

Tyreoidea

Læringsutbytte: Gir en systematisk oversikt over utredning og behandling av tyreoideasykdommer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok, men kan også brukes isolert. Den består hovedsakelig av tekst med figurer samt to kasuistikker og en quiz.
Brukes i: Undervisning i tyreoideasykdommer (endokrinologi/indremedisin) i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: j.p.berg@medisin.uio.no

Til kurset

Kartlegging av samansette helseproblem hos eldre

Læringsutbytte: Løysing av situasjonspesifikke, samansette helseproblem hos eldre som krev systematisk kartlegging, klinisk vurdering og målretta, pasientsentrera intervensjonar.
Pedagogikk: Ressursen skal styrke praksisnær undervising av systematiske kartleggingar ved utfordringar som kronisk sjukdom, kognitiv svikt, kosthald og kontakt. Vi viser strategiar for systematisk undersøkelse, og utfordrar til å analysere styrke, svakhet og behov for kontekstuell tilpassing gitt subjektive teikn og objektive data og funn fra anerkjende vurderings-, kartleggings- og livskvalitetsinstrument. Det introduserast teknikkar og undersøkelsesstrategiar, gis interaktive oppgaver med tilbakemelding og visast refleksjonssekvensar, i tillegg til oppgaver spesifikt for masterstudiet "avansert geriatrisk sykepleie".
Brukes i: Mastergradsstudiet "avansert geriatrisk sykepleie" og som introduksjon til geriatri og allmennmedisin.
Forkunnskap: Anatomi, fysiologi, grunnleggande sjukepleie.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Psykiatriportalen

Psykiatriportalen er en samling av egenproduserte elæringsressurser som demonstrerer psykiatrisk intervju av pasienter med ulike plager og psykodynamisk orientert samtaleterapi.
Pedagogikk: Videokasuistikker.
Brukes av: Studenter i modul 5 i medisinstudiet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Radiologi

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Comprehensive Health Assessment - elderly

Learning goals: practice systematic assessment, skills to approach complex health problems requiring clinical evaluation and situation specific patient centred interventions.

Learning strategies: The learning resource offer authentic scenarios to augment practical skills training of systematic assessment and situated interventions related to chronic health conditions, cognitive decline, nutrition and social activities. We demonstrate strategies for comprehensive assessment, and challenge the students to analyse all aspects relevant to the situation and suggest situational considerations given the subjective and objective symptoms and findings from standardized assessment instruments. Explanations of techniques and strategies, interactive tasks with feedback, individual and group assignments and experts¿ insights are provided as introduction and examples to facilitate for future roles in community care.

Developed for: Master program - Advanced Geriatric Nursing, and introduction to clinical, general practice in medicine.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Organismens syre-base regulering - fysiologi - patofysiologi - klinikk

Dette e-læringsprogrammet søker å forklare hvordan organismens respirasjonsregulering og nyrene sammen utfører sine oppgaver med å holde surhetsgraden i blod og vevsvæsker innenfor relativt snevre grenser. Dette er viktig for at enzymenes tredimensjonale struktur - og dermed funksjonsevne - skal opprettholdes.
E-læringsprogrammet er ment som et supplement til ordinær undervisning og til repetisjon.
Læringsutbytte: Bidrag til forståelse av grunnleggende fysiologiske mekanismer og til forståelse av kliniske tilstander der syre-base likevekten er alvorlig forstyrret. Programmet kan brukes til repetisjon av hovedpunkter i lærebøkene i fysiologi, klinisk fysiologi og i indremedisin. Fordi dette fagområdet tradisjonelt oppfattes som noe av det vanskeligste å lære seg innen medisinen, har vi førsøkt å koble kunnskapen på noen forklarende, autentiske eksempler fra klinisk medisin.
Pedagogikk: Tekstene er ikke utformet for å brukes alene, men sammen med lærebøker i fysiologi klinisk fysiologi og indremedisin.
Brukes i: Undervisning i fysiologi i medisin-, odontologi- og ernæringsfysiologistudiene ved Universitetet i Oslo, samt i undervisningen i klinisk fysiologi og indremedisin i den kliniske delen av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-syrebase@medisin.uio.no

Til kurset

Bevegelsesapparatet

E-læringsressursen om bevegelsesapparatet er ment som et supplement til den kliniske undervisningen om bevegelsesapparatet for medisinstudenter. På disse sidene vil man både kunne lese og se bilder/tegninger og videoer som demonstrerer hvordan man undersøker de ulike leddene. I tillegg finner man sykehistorier og quiz'er.
Elæringsressursen ble utviklet i perioden 2015-2018. Medisinerstudentene Caroline Kooy Tveiten, Hannah Ugletveit Jahr og Alexander Øvestad har laget tekster, tegninger, filmer sammen med faglærere i hovedsak innenfor Ortopedisk Kirurgi ved Oslo Universitetsykehus Ortopedisk Klinikk, (Albue: Stein Tyrdal, Ankel/Fot: Are Stødle, Hånd: Magne Røkkum, Skulder: Berte Bøe, Hofte: Lars Nordsletten og Kne: Lars Engebretsen), men også Fysikalsk medisin ved professor Jens Ivar Brox: Rygg og nakke. Professor Lars Engebretsen har vært faglig ansvarlig for prosjektet.
Læringsutbytte: Lære seg riktig leddundersøkelse av pasienter med varierende symptomer og traumer/sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.
Pedagogikk: Elæringsressursen er bygd som et oppslagsverk med hovedvekt på å lære praktisk undersøkelsesteknikk. Det er lagt inn selvtesting i form av quiz'er og virtuelle pasienter slik at studenten kan etterprøve læreprosessen sin. Nyttig både i ortopedi, fysikalsk medisin og reumatologi-undervisningen og som supplement til senere klinisk arbeid. Supplement til lærebok i ortopedi.
Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i modul 3 og 8. I tillegg som supplement til forelesninger innenfor de same emnene. I modul 3 skal studentene tilegne seg grunnkunnskaper om bevegelsesapparatets normale struktur og funksjon, samt lære relevant undersøkelsesmetodikk. Modul 8 dreier seg i hovedsak om kunnskap i patologien, å kunne bruke relevante undersøkelser videre i det diagnostiske arbeidet, samt videre behandling av pasientens problem.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: lars.engebretsen@medisin.uio.no

Til kurset