banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Pediatric Portal

Pediatric Portal er en strukturert, omfattende samling av lenker til elæringsressurser om barnesykdommer. Ressursene er både egenproduserte og eksterne.
Læringsutbytte: Bidrag til å lære faget barnesykdommer, med særlig vekting mot undersøkelsesmetoder og prosedyrer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best sammen med en lærebok i barnesykdommer, og som supplement til forelesninger, gruppeundervisning og praksisundervisning. Noen av lenkene i ressursen byr på interaktiv animasjon/simulering. Undersøkelser og noen prosedyrer er vist ved videosekvenser som er ment ¨å styrke og supplere den praktiske undervisningen.
Brukes i: Undervisning i barnesykdommer i medisinstudiet i Oslo. Fordi denne undervisningen foregår på engelsk (utvekslingstermin ved UiO), er det store flertallet av ressursene engelsk-språklige.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: v.b.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset

Smertepodden

Elæringsressursen er en podcastserie som drøfter smertevurdering og smertebehandling av barn. Refleksjonene presenteres av leger, sykepleiere og en tannlege, samt medisinstudentene Camilla Gustavsen og David Hui. Podcastserien er ment som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.
Læringsutbytte:Elæringesressursen forsøker å bidra til å oppnå (deler av) følgende læringsutbytte på modul 6 ved Universitetet i Oslo:
  • the most important physical, psychological, and social risk factors for health challenges in childhood, adolescence and in the family
  • how to organize and coordinate health services for children and adolescents with chronic conditions and disabilities in the community, and the transition to adult specialist services
  • challenges to child health in a global perspective
  • obtain a pediatric case history
  • communicate with the parents and relate to children and adolescents
  • recognize symptoms and signs that characterize severe illness and life threatening situations in children, stabilize vital functions and immediate referral to specialist care
  • empathy with sick children and their families
  • respect for the children and families as active collaborators
  • ability to seek guidance from more experienced physicians
  • ability to collaborate with other professions involved in social and health care of children
Pedagogikk:Elæringsressursen drøfter og gjør rede for fagstoff fra flere områder innen pediatri. Kasuistikker og virtuelle pasienter blir brukt der det er hensiktsmessig og naturlig i episodene.
Brukes i:Undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. I tillegg brukes elæringsressursen i undervisning av odontologi- og sykepleiestudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: signe.sovik@medisin.uio.no

Til kurset