banner image
/images/background.jpg Background image

Kartlegging av samansette helseproblem hos eldre

Læringsutbytte: Løysing av situasjonspesifikke, samansette helseproblem hos eldre som krev systematisk kartlegging, klinisk vurdering og målretta, pasientsentrera intervensjonar.
Pedagogikk: Ressursen skal styrke praksisnær undervising av systematiske kartleggingar ved utfordringar som kronisk sjukdom, kognitiv svikt, kosthald og kontakt. Vi viser strategiar for systematisk undersøkelse, og utfordrar til å analysere styrke, svakhet og behov for kontekstuell tilpassing gitt subjektive teikn og objektive data og funn fra anerkjende vurderings-, kartleggings- og livskvalitetsinstrument. Det introduserast teknikkar og undersøkelsesstrategiar, gis interaktive oppgaver med tilbakemelding og visast refleksjonssekvensar, i tillegg til oppgaver spesifikt for masterstudiet "avansert geriatrisk sykepleie".
Brukes i: Mastergradsstudiet "avansert geriatrisk sykepleie" og som introduksjon til geriatri og allmennmedisin.
Forkunnskap: Anatomi, fysiologi, grunnleggande sjukepleie.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Comprehensive Health Assessment - elderly

Learning goals: practice systematic assessment, skills to approach complex health problems requiring clinical evaluation and situation specific patient centred interventions.

Learning strategies: The learning resource offer authentic scenarios to augment practical skills training of systematic assessment and situated interventions related to chronic health conditions, cognitive decline, nutrition and social activities. We demonstrate strategies for comprehensive assessment, and challenge the students to analyse all aspects relevant to the situation and suggest situational considerations given the subjective and objective symptoms and findings from standardized assessment instruments. Explanations of techniques and strategies, interactive tasks with feedback, individual and group assignments and experts¿ insights are provided as introduction and examples to facilitate for future roles in community care.

Developed for: Master program - Advanced Geriatric Nursing, and introduction to clinical, general practice in medicine.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering

Læringsutbytte: Gi medisinstudenter en oversikt over legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering inkl. oppheng av infusjonssett, fortynning av injeksjons- og infusjonsvæsker og utregning av infusjonshastighet.
Pedagogikk: Elæringskurset er bygget opp av 6 kapitler bestående av korte tekster, illustrasjonsbilder og kliniske kasuistikker med multiple-choice-regneoppgaver.
Brukes i: Kurset er utviklet som et supplement til kurs i innleggelse av perifert venekateter, oppheng av infusjonssett, subkutane og intramuskulære injeksjoner ved Ferdighetssenteret ved UiO. Kurset kan også brukes som supplement til undervisningen i anestesiologi.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: ferdighetssenteret@medisin.uio.no

Til kurset