Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til e-læringsprogrammet om thyreoidea!

E-læringsprogrammet er utarbeidet som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker, basert på læringsutbyttebeskrivelsene for de ulike fagene.

Hovedmålene med denne e-læringen er å gi en helhetlig oversikt over thyreoidea, integrere basalfag med kliniske og parakliniske fag, fokusere på praktisk anvendelse av kunnskap, og tydeliggjøre forskjellene mellom milde/alvorlige og vanlige/sjeldne tilstander i thyreoidea, samt hva som vanligvis følges opp i førstelinje- og spesialisthelsetjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at det kliniske fagstoffet er delt inn i seksjoner om klinikk, diagnostikk, og behandling for å simulere fasene i en konsultasjon; ulike sykdommer (f.eks. hypotyreose) og spesielle pasientgrupper (f.eks. gravide) vil derfor omtales stykkevis, og du kan bruke navigasjonsmenyen for å finne frem.

Du kan teste kunnskapene dine ved å svare på refleksjonsspørsmål underveis i programmet, jobbe med de interaktive kasuistikkene («virtuelle pasienter»), og svare på spørsmålene i quizen.

Dette e-læringsprogrammet er laget i samarbeid med faglærere og e-læringsseksjonen i perioden 2020-2021. Prosjektgruppen består av Selma Evenstad (cand. med.), Tore Julsrud Berg (professor II i endokrinologi, UiO), Else Marie Opsahl (overlege PhD i endokrinkirurgi, OUS) og Per Grøttum (professor i med. informatikk, UiO). Det bygger på en eldre ressurs utarbeidet av medisinstudentene Ingvild Bredal og Susanne Gerhardsen sammen med Jens Petter Berg (professor i medisinsk biokjemi, UiO) og Ingrid Norheim (seksjonsoverlege i endokrinologi, OUS).

Takk til faglærerne for verdifulle innspill og bidrag: Trine Bjøro (professor i medisinsk biokjemi, UiO), Louise Emilsson (førsteamanuensis i allmennmedisin, UiO), Sara Salehi Hammerstad (førsteamanuensis i endokrinologi, UiO), Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim (førsteamanuensis i nukleærmedisin, UiO), Hesso Farhan (professor i biokjemi, UiO), Michael Rory Daws (professor i anatomi, UiO), Jonn Terje Geitung (professor II i radiologi, UiO), Torild Skrivarhaug (professor II i pediatri, UiO), Hege Thoresen (professor i farmakologi, UiO).

Takk til Jan Guttulsrud for animasjon av reguleringssløyfen, og Morten Skoglund for videoproduksjon.

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på dette kurset med forslag til forbedringer eller beskrivelser av feil, og mangler.
Kontakt: elaring-thyreoidea@medisin.uio.no

Lykke til!

Selma EvenstadElse Marie OpsahlTore Julsrud Berg