Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Innledning

Nyrefysiologien søker å forklare hvordan nyrene utfører sine oppgaver i organismen, basert på anatomiske bygningstrekk og på fysiske, kjemiske og molekylærbiologiske mekanismer. Enkelte temaer som oppfattes som vanskelige blir belyst med animasjoner i dette e-læringsprosjektet. Tekstene er korte og kan ikke erstatte lærebøkene, men de kan være en hjelp til å gjøre seg kjent med animasjonene, og til å repetere hovedpunktene i lærebøkene.
 
I denne delen finnes en gjennomgang av nyrenes behandling av de viktige oppløste stoffene i plasma. Na+ har en sentral rolle, da det er dette ionet vi finner i høyest konsentrasjon i ekstracellulærvæsken. Det vil dermed ha en stor innvirkning på væskebalansen i kroppen. Det anionet vi finner mest av i ekstracellulærvæsken er Cl-, som bl.a. er viktig for opprettholdelsen av elektronøytralitet. Men andre ioner er også av stor betydning for cellenes normale prosesser, slik K+ er for membranpotensialet i alle celler, og for aksjonspotensialet i eksiterbare celler. I tillegg kommer Ca2+ og H+, som også reguleres innenfor snevre grenser. Andre molekyler, som glukose og aminosyrer, blir filtrert, men skal ikke elimineres fra organismen. De blir fullstendig reabsorbert under normale forhold. Nyrenes mekanismer for å kunne produsere konsentrert eller fortynnet urin blir også gjennomgått. I denne sammenheng omtales også nyrenes behandling av urea. Enkelte av prosessene er understøttet med figurer og animasjoner.
 
Dette elæringsverktøyet er utviklet av Arild Njå og Hilde Kanli Galtung.