Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)
Omtrent 60% av menneskekroppens vekt er vann. Nesten alle kjemiske reaksjoner i kroppen foregår i vandig løsning eller på overflaten av strukturer i vann. I vandige løsninger vil noen vannmolekyler være spaltet i H+ og OH- ioner. Noen av disse H+ ionene kan lett reagere med deler av proteinmolekyler og forandre disse molekylenes egenskaper. De fleste enzymer har f. eks. størst evne til å katalysere ved en bestemt konsentrasjon av H+ i det vandige miljøet som omgir enzymene. Alle levende organismer har derfor fysiologiske mekanismer som har som funksjon å holde konsentrasjonen av H+ innenfor snevre grenser.

Studieplanen for medisin i Oslo forutsetter at de kjemiske reaksjonene til H+ ioner i vandige løsninger er kjent fra skolens undervisning i kjemi. De sentrale termene og definisjonene blir likevel presentert i kapitlet Forkunnskaper. Kapitlet Fysiologiske mekanismer presenterer buffere og de fire hovedtypene av avvik fra normal syre-base likevekt, hvilke fysiologiske mekanismer som kan være involvert, og hvordan organismen kan kompensere avvikene. Dette stoffet blir undervist i første semester av Modul 2. I den kliniske delen av studiet undervises syre-base forstyrrelser særlig i andre semester av Modul 3 og i første og andre semester av Modul 8. Kapitlet Klinikk er særlig beregnet på studenter i disse semestrene. Mange studenter i disse semestrene kan ha behov for å repetere de fysiologiske mekanismene som er involvert.

Professor Lars Walløe er hovedforfatter av kapitlene om Forkunnskaper og Fysiologi. Professor Dag Jacobsen er hovedforfatter av kapitlet om Klinikk. Medisinstudent Hanqinq Sun har laget animasjonen av metanolforgiftning.

Professor emeritus Lars Walløe
Seksjon for fysiologi, Universitetet i Oslo
Professor Dag Jacobsen
Akuttmedisinsk avdeling, Universitetet i Oslo,
Oslo Universitetssykehus, Ullevål