Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hjertet har en spesiell plass i vår kultur. Det er tradisjonelt knyttet til liv/død (selv om hjernen har overtatt som dødskriterieorgan) og til følelseslivet. Vi bruker uttrykk som hjertelig, med hjertet i halsen, å legge seg på hjertet, av hjertens lyst, hånden på hjertet, ha noe på hjerte, vinne alles hjerter, følge sitt hjerte, tape sitt hjerte, granske hjerte og nyrer. Hjertet hviler aldri. Det slår rundt 100.000 ganger i døgnet, og gjennom et 80 års liv blir det innpå 3 milliarder hjerteslag.

Hjerte- og karsykdommer er ved siden av kreft, de viktigste dødsårsakene i Norge, og i tillegg ansvarlige for over halvparten av akuttinnleggelsene i medisinske avdelinger. Mange av symptomene krever rask avklaring, som brystsmerter, tungpust, hjertebankanfall og besvimelse. I vurderingen av alvorlighet og hastegrad er auskultasjonsfunn, EKG og ekkokardiografi ofte vesentlig. For allmennlegene er EKG viktig i oppfølging av diabetikere, hypertensjonspasienter og alle som kommer med pusteplager, brystsmerter eller besvimelser. EKG er også nyttig når risikoen ved kirurgiske inngrep skal bedømmes. Ekkokardiografi blir stadig viktigere for vurderingen av hjertepasienter, og tas i bruk i økende grad utover kardiologenes rekker. Vi minner likevel om at teknologien aldri blir mer enn et (ofte viktig) supplement til sykehistorien og den kliniske situasjonen, og at funnene må tolkes i forhold til det. En god anamnese er som regel det viktigste.

Nettkursene i ekkokardiografi og EKG har legestudenter som målgruppe, men vil kunne være nyttige for allmennleger, anestesi/intensivleger og noen andre spesialiteter. Tilbakemeldinger om feil og forbedringsmuligheter fra brukerne er sterkt ønsket for at kursene skal bli så gode som mulig.

Professor emeritus Knut Gjesdal, Universitetet i Oslo og Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus