Læring- og ferdighetsmål i medisinsk mikrobiologi

Modul 1

Læringsmål

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studentene kunne:

Generell kompetanse

Ved fullført undervisning i mikrobiologi skal studentene kunne reflektere over sammenhenger mellom mikrobers egenskaper, det kliniske bildet ved infeksjonssykdommer og infeksjonssykdommers utbredelse. De skal kunne anvende kunnskap om smittevern.

Modul 3

Læringsmål

Ved fullført modul 3 skal studentene ha tilegnet seg kunnskap om mikrobiell etiologi, patogenese, klinisk bilde, behandling og profylakse ved de vanligste infeksjonssykdommer. De skal kunne vurdere indikasjon for prøvetaking og adekvate mikrobiologiske analysemetoder ved utredning av pasienter med infeksjonssykdom:

Ferdigheter

Ved fullført blokk skal studentene kunne: