Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til elæring i medisinsk mikrobiologi

Fagfeltet medisinsk mikrobiologi omhandler mikroorganismer som kan forårsake sykdom og/eller er en del av normalfloraen hos mennesker, samt den immunologiske vertsrespons ved infeksjonssykdom. De aktuelle mikroorganismene inndeles i bakterier, virus, sopp, protozoer og flercellete parasitter.

Viktige områder omfatter:

eLæringsmaterialet omfatter digitalisert materiale til mikrobiologikursene i modul 1 og 3. Sidene er organisert i forhold til:

Materialet er ment som et ekstra hjelpemiddel for å finne fram i stoffet og definerer ikke et minimumskrav til kunnskap. Det anbefales å bruke egnet lærebok i mikrobiologi for å få en bredere forståelse av faget (se litteratur).

Vi håper at eLæringsmaterialet vil være et godt hjelpemiddel og at det kan inpirere dere til å bli med inn mikrobenes fantastiske verden sammen med oss!

Overingeniør Marie Therese Noer (marietn@medisin.uio.no),
Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo
Overingeniør Anne Katrine Steffensen (a.k.steffensen@medisin.uio.no),
Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis/Undervisningsleder Susanne Marie Rogne Gjeruldsen Dudman (susannmg@medisin.uio.no),
Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo