Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Medisinsk mikrobiologi

Fagfeltet medisinsk mikrobiologi omhandler mikroorganismer som kan forårsake sykdom og/eller er en del av normalfloraen hos mennesker, samt den immunologiske vertsrespons ved infeksjonssykdom. De aktuelle mikroorganismene inndeles i bakterier, virus, sopp, protozoer og flercellete parasitter.

Viktige områder omfatter:

eLæringsmaterialet omfatter både digitalisert materiale til mikrobiologikursene i modul 1 og 3. Sidene er organisert i forhold til:

eLæringsmaterialet er ment som et ekstra hjelpemiddel for å finne fram i stoffet og definerer ikke et minimumskrav til kunnskap. Det anbefales å bruke egnet lærebok i mikrobiologi for å få en bredere forståelse av faget (se litteratur).