Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Velkommen til E-læringsressursen i palliativ kreftbehandling!

Dette er en e- læringsressurs som primært er laget for medisinstudenter og LIS1. Med utgangspunkt i læringsmål og læringsutbyttebeskrivelsene ved medisinstudiet i Oslo er denne e-læringsressursen et supplement til den øvrige undervisningen om kreftsykdommer, palliativ medisin og til deler av undervisningen i medisinske atferdsfag.

Palliativ kreftbehandling definerer vi som all behandling som gis til pasienter med uhelbredelig kreft. Slik behandling integrerer tumorrettet kreftbehandling og symptomlindrende behandling. Palliativ kreftbehandling er derfor ikke bare behandling i livets siste fase men omfatter behandling i hele sykdomsforløpet ved uhelbredelig kreft. Fokuset er både selve kreftsykdommen (sykdomsdimensjonen) og pasienten med sykdommen (pasientdimensjonen).

Erfaringsmessig er det ikke lett å finne de riktige ordene i krevende samtaler. Å visualisere situasjonene og hvordan du vil opptre kan være nyttig i forberedelsene til samtalene. Vi presenterer derfor forslag til fraser for hva du kan si i de enkelte situasjonene. Hensikten med å presentere disse frasene er å gi deg et sted å begynne når du står i en krevende situasjon. Øv deg gjerne ved å tenke deg en situasjon og hvordan du kan bruke disse frasene i situasjonen. Tilpass dem eventuelt slik at de passer for deg og du blir komfortabel med å bruke dem.

Denne e-læringsressursen består av flere leksjoner. Du kan gå direkte til hver enkelt leksjon uten å måtte ha vært gjennom de foregående leksjonene. Leksjonene er lagt opp slik at du kan slå opp på problemstillinger man måtte stå overfor i klinisk praksis og få en rask oversikt over mulige tilnærminger.

Med tanke på optimal layout har vi ikke satt inn kildehenvisninger i selve tekstene. Kildene vi har brukt er i hovedsak Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet, 2015) og bøkene Skreddersydde samtaler (Finset og Gulbrandsen, 1. utgave, Gyldendal Akademisk, 2014), Nordisk Lærebok i Palliasjon (Kaasa og Loge (red.), 3. utgave, Gyldendal 2016), Cytostatikahåndboken (7. utgave, 2009) og Kreftsykdommer – en basisbok for helsepersonell (Schlichting og Wist (red.), 5. utgave, Gyldendal 2018).