Anamnese

Anamnesen er et svært viktig diagnostisk verktøy. Gjennom en grundig anamnese får man som regel holdepunkt for hvilke diagnoser som foreligger. Dette søker man å bekrefte ved den kliniske undersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser.

I anamnesen er det viktig å få et bilde av om dette er noe som har kommet akutt eller over lengre tid. Hvis skaden har kommet akutt, er mekanismen bak skaden veldig relevant. Det kan gi oss en god pekepinn på hvilke strukturer som er skadet. For akutte skader er distorsjoner og ligamentskader det vanligste, dernest frakturer og achillesseneruptur. Ting som ikke må overses er syndesmoseskader og epifyseskiveskader.

Under anamnesen er det viktig å innhente så mye informasjon om skaden som mulig. Her begynner vi med det aktuelle. I en journal vil punkene stå i en annen rekkefølge.

Akutte skader i ankel og fotKroniske skader i ankel og fot
Vanligst Forekommer Må ikke overses
Laterale ligamentskaderAkillessenerupturSyndesmoseskade
Mediale ligamentskaderEpifyseskiveskader
Frakturer
Ankelluksasjon
 
Vanligst Må ikke overses
Symptomer etter tidligere ankeldistorsjonerKomplekst regionalt smertesyndrom
Osteochondrale skader
Artrose
Ankelsynovitt
Kronisk ankelinstabilitet

Praktisk gjennomføring


Aktuelt

Ankel og fot er utsatt for både akutte og kroniske skader. Når oppstod skaden? Hvis det var en akutt skade, hva var skjedde? Hvor stort var ”traumet”? Var energien høy eller lav – for eksempel fall fra 2. etg i en bygning eller fall fra egen høyde. Dette kan gi oss en formening om hvor alvorlig skaden er.

Hvis dette er en skade som har kommet over tid, prøv å danne deg en tidslinje over hendelsesforløpet. Hadde pasienten gjort noe spesielt før skaden oppstod? Endring i aktivitetsnivå eller –mønster? Belastningsskader kommer gjerne etter en periode med mye belastning eller annerledes belastning. Ofte kan skaden ligge og ”murre” litt uten å være ordentlig vond, før den plutselig blir veldig smertefull.

Skademekanisme

Smerte

Debut:

Variasjon:
Er det en smerter som kommer og går? Hva gjør det bedre hva gjør det verre? Forverres den av noen spesifikke aktiviteter?

Lokalisasjon:
Ved akutte skader kan det være vanskelig å lokalisere akkurat hvor det gjør vondt. Ved kroniske skader er det veldig hjelpsomt å finne ut nøyaktig hvor smerten sitter. Ofte vil dette peke på hvile underliggende strukturer som er skadet.

Intensitet:
Ved akutte skader, som oftest leggbrudd eller anelbrudd er det viktig å være observant på smerter som er svært vonde, ofte sterkere enn forventet i forhold til traumet. Pasienten beskriver ofte en smerte som er dyp og uopphørlig og som er vanskelig å lokalisere. Dette kan være tegn på akutt compartment syndrom og er en ø-hjelpstilstand. Akutt compartment er en tilstand som gir førhøyet trykk i en muskellosje og kan for eksempel oppstå ved en skade med høy energi som forårsaker blødning eller muskelskade. Dette trykket kan gi permanent skade på muskulatur og nerver hvis pasienten ikke kommer til behandling fort.

Andre symptomer og tegn

Instabilitet:
Mange pasienter klager over instabilitet i ankelen og at ankelen føles ustabil eller svikter. Vi skiller mellom mekanisk instabilitet, som skyldes at et eller flere av ligamentene i ankelen er røket, og funksjonell instabilitet som kommer av redusert sansemotorisk funksjon. Man kan skille mellom disse under den kliniske undersøkelsen.

Sosialt/hereditet

Det er viktig å få et helhetlig bilde av pasienten, både for å kunne stille diagnose, men også for å kunne gi best mulig behandling. Her noen punkter man bør spørre om:

Tidligere sykdommer og skader

Ankelen er et ledd som er utsatt for skader. Ved brudd som har grodd feil vil man kunne få aksefeil. Dette kan sekundært gi skade på leddflaten som på sikt vil kunne føre til artrose. En oversett syndesmoseskade, enten samtidig med en fraktur, eller alene vil også kunne gi artroseplager senere. Ankeldistorsjoner (forstuing) vil kunne gi osteochondrale skader, synovitter eller instabilitet. Ved en osteochondral skade blir brusken og beinet i ankelleddet skadet.

Gjentatte traumer på ligamentene øker også sannsynligheten for mer alvorligere skader senere i tillegg til belastningsskader.