Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Introduksjon

Patologi er læren om sykdommer – deres årsak (etiologi), utvikling (patogenese) og hvordan de gir strukturelle forandringer i celler og vev som kan forklare pasientens plager. Vi tar utgangspunkt i de forandringer som kjennetegner de ulike sykdommer, både på det makroskopiske plan – med det blotte øye – og det mikroskopiske plan – fra 0.5 til 150000 gangers forstørrelse (elektron mikroskopi).

Digitale mikrokurs er oftest bygget opp som rene histologikurs basert på såkalt rutinefargete vevssnitt (Hematoxylin og Eosin), der H forenklet farger kjerner og E cytoplasma og bindevev. Av og til knyttes makroskopiske bilder eller supplerende (enzymatiske eller immunologisk baserte) undersøkelser for å illustrere viktige sykdomsdefinerende funn.