Endotrakeal intubasjon

I denne prosedyren føres en endotrakeal tube ned mellom stemmebåndene og en ballong (”cuff”) distalt på tuben blåses opp slik at den eneste passasjen ned til lungene fra omgivelsene er via denne tuben. På den måten forhindrer man at ventrikkelinnhold, blod og annet kan passere fra svelget og ned i lungene og man forhindrer også at luft kan passere ut av lungene rundt tuben. Det er dette som menes med en sikret luftvei.

En endotrakeal intubasjon kan utføres uten farmakologisk assistanse hos pasienter som er helt refleksløse og det store majoriteten av pasienter i denne gruppen har hjertestans. Hos pasienter som har reflekser skal det gis medikamenter for å fascilitere prosedyren og ikke påføre pasienter en større fysiologisk belastning enn nødvendig.

Det forventes at medisinerstudenter vet hva en endotrakeal intubasjon er og hvordan den utføres. Det forventes imidlertid ikke at medisinstudenter skal kunne utføre prosedyren selvstendig.

 

Film mangler

Prosedyren trinn for trinn

 1. Klargjør utstyret.

  Før en pasient blir intubert må man sørge for at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig:

 2. Identifisér stemmespalten visuelt.

  Stå bak pasienten som – hvis mulig – skal ligge i arbeidshøyde på en båre eller liknende og ha blitt preoksygenert med 100 % oksygen i to-tre minutter før intubasjonen utføres.

  Laryngoskopet er et venstrehåndsinstrument enten du er venstrehendt eller høyrehendt. Grunnen til det er at laryngoskopbladet er formet slik at lyskilden er på høyre side av bladet. Formålet med bladet er å skyve pasientens tunge til venstre slik at lyskilden skal kunne lyse opp stemmespalten.

  Før laryngoskopbladet inn i pasientens munn på høyre siden av tungen. Skyv tungen stadig mer mot midtlinjen mens du fører laryngoskopet innover i pasientens munn. Vær forsiktig med pasientens tenner. Trekk i retning av skaftets håndtak på laryngoskopet og identifisér epiglottis. Under epiglottis sees stemmebåndene. Med trening er det som oftest lett å se i alle fall deler av stemmebåndene, men fra tid til annen er det pasienter som er så vanskelig å intubere at selv den mest erfarne intubatøren mislykkes med dette. Innsyn defineres etter Cormack-Lehane skalaen ettersom hvor mye som man ser av stemmespalten:

 3. Intubér pasienten.

  Før endotrakealtuben ned i pasientens munn og svelg og mellom stemmebåndene. Før tuben så langt ned at hele cuffen er nedenfor stemmebåndene, men ei heller lenger.

  På de aller fleste trakealtubene er det to svart streker og stemmebåndene skal være mellom disse når endotrakealtuben er korrekt plassert:

  Føres tuben for langt ned vil kun den ene lungen bli ventilert. En medhjelper trekker opp en evt. mandreng.

  Blås opp cuffen.

 4. Kontrollér tubens plassering.

  Hold godt i tuben med et grep nær pasientens munn inntil korrekt tubeplassering har blitt verifisert og tuben har blitt festet. Fest ventilasjonsbaggen til tuben og begynn å ventilere pasienten. Tubeplasseringen sjekkes initialt ved auskultasjon. Lytt først over ventrikkelen – ligger tuben ved et uhell i øsofagus og ikke i trakea vil det være boblelyder å høre her når gang det klemmes på ventilasjonsbaggen. En feilplassert tube skal detekteres med det samme – helst første gang det klemmes på ventilasjonsbaggen – for å forhindre at ventrikkelen fylles med luft noe som lett kan føre til at pasienten aspirerer (dvs. at det kommer mageinnhold i lungene). Når du er sikker på at tuben ikke ligger i øsofagus lytter du på et ventralt punkt og et lateralt punkt på begge sider av thorax mens det ventileres og du vurderer om ventilasjonslydene er sidelike.

  I tillegg til auskultasjon benyttes kapnografi (dvs. måling av endetidal CO2) for å verifisere tubeleie.

 5. Taping.

  Når korrekt tubeleie har blitt verifisert tapes tuben fast til pasienten. Dette må gjøres godt for tuben må ikke gli verken oppover eller nedover etter at korrekt tubeleie har blitt verifisert.

 6. Ventilering.

  Ventilér pasienten med passe frekvens (12-15 ganger pr. minutt) og med passe volum. Styr etter endetidal CO2 hvis en kapnograf er tilgjengelig. Normalverdier for endetidal CO2 er 4,5-6,0 kPa (35-45 mmHg).

Kontaktinfo

Kontakt Mårten Sandberg, Luftambulanseavdelingen, hvis du har forslag til endringer i beskrivelsen av prosedyren.