Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Cancertyper

De ”snille” kreftformene er de vanligste. De fleste cancersvulstene i tyreoidea domineres av høyt differensierte celler og har beholdt spesifikke funksjoner som evne til jodopptak og tyreoglobulinproduksjon. Maligne svulster som utvikler seg fra epitelcellene i folliklene; differensiert tyreoideacancer (papillær og follikulær) har en meget god prognose. Svulster som er lite differensierte eller anaplastiske (udifferensierte) har ofte et aggressivt forløp med dårligere prognose.

Fra follikkelcellene

 • Papillær 70%
 • Follikulær 15%
 • Lite differensiert< 5%.
 • Anaplastisk<5%.

Fra C-cellene (parafollikulære calsitoninproduserende)

 • Medullær < 10%.

Lymfom: 1-2%

Metastaser: 1-2%.


Papillært carcinom 70%

 • Flere primærtumores og regionale lymfeknutemetastaser (halsregionen).
 • Fjernmetastasering (lunge, skjelett) er sjelden.
 • God prognose; færre enn 20% dør av svulsten. Svært god prognose hos yngre voksne; dødeligheten er under 5 % ved behandling før 45 år.
 • Lymfeknutemetastaser betyr lite for langtidsprognosen.
 • Residiv, spesielt i lymfeknuter ses hos 20% og kan behandles effektivt.
 • Negative prognostiske tegn er høy alder, gjennomvekst av tyreoideakapsel og karinnvekst.


Follikulært carcinom 15%

 • Lavgradig og høygradig (betydelig tumorinnvekst i blodårer i tumor).
 • Høyere gjennomsnittsalder.
 • Ofte fjernmetastaser ved hematogen spredning til lunger og skjelett.
 • God langtidsprognose, spesielt ved lavgradig type samt behandling før 45 års alder, men noe høyere mortalitet enn for papillært carcinom.


Anaplastisk (udifferensiert) carcinom <5%

 • Utgår fra follikkelcellene. Cellene har mistet tyreoideaspesifikke trekk.
 • Vokser svært aggressivt og er en av de mest aggressive cancertyper vi kjenner.
 • 100% dødelighet. Død innen ca 1 år pga. lokal tumorvekst eller spredning til lunger, pleura, bein og hjerne.


Lite differensiert carcinom <5%

 • Befinner seg mellom de differensierte og de anaplastiske carcinomene.


Medullært tyreoideacarcinom 5-10%

 • Utvikles fra calcitoninproduserende C-celler i interstitiet mellom folliklene.
 • Nevroendokrin tumor.
 • Calcitoninnivået i blodet kan være høyt, og kan gi diarè, ellers ingen spesifikke symptomer.
 • Calcitonin, CEA og kromogranin A benyttes som markørproteiner i blodet.
 • Dominant arvelig i 20-25% av tilfellene, alene eller som ledd i multiple endokrine neoplasier (MEN) med feokromocytom og hyperparatyroidisme.
 • De familiære formene viser C-cellehyperplasi og multiple primærtumores i tyreoidea.
 • Den sporadiske formen har typisk en solitær primærtumor.


Lymfom 1-2%

 • Tyreoideacancer som utgår fra kjertelens lymfoide celler.
 • Hurtigvoksende og kan klinisk ligne anaplastisk carcinom.
 • Viktig å diagnostisere med biopsi (cylinderbiopsi) og unngå operasjon da de viser god respons på strålebehandling og cytostatika.
 • Bedre prognose enn ved hurtigvoksende carcinom.


Presentasjon


Differensierte carcinomer

 • Smertefri synlig og palpabel knute i tyreoidea.
 • En forstørret lymfeknute med få eller ingen symptomer.


Medullære carcinomer

 • Diarè, slapphet og andre symptomer pga. produksjon av serotonin og prostaglandin.


Anaplastiske og lavt differensierte carcinomer

 • Hurtigvoksende lokale forandringer i gamle struma.
 • Hard og knudret tumor, fiksering mot nabostrukturer.
 • Forstørrede lymfeknuter.
 • Heshet, smerter.

En lymfeknutemetastase ved de store halskarene kan være første tegn på tyreoideacancer der primærtumor er vanskelig å palpere.


Kliniske funn

 • Fast, uøm tumor.
 • Kan være forstørrede lokale lymfeknuter.