Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

TG, Tyreoglobulin

Ref.område: < 30 mikrogram/L.

  • TG er ikke standard analyse på sykehus. (I Norge måles dette bare på DNR og Haukeland).
  • TG er et glykoprotein som produseres i follikkelcellene og som er lagringsmateriale for T4 og T3.
  • TG er en tumormarkør, et mål på lekkasje fra aktive eller neoplastiske tyreoideaceller med evne til å danne TG hos pasienter som har fjernet tyreoidea. S-TG er altså viktig i oppfølging av pasienter som er operert for cancer tyreoidea og som får suppresjonsbehandling med tyroksin. Hos disse skal TG-verdien være svært lav/ikke målbar. Økning kan tyde på residiv eller metastaser.
  • TG-verdien gjenspeiler mengden av tyreoideavev.
  • Kan også være aktuelt å måle TG i hypotyreot fase eller etter stimulering med rekombinant TSH.
  • Måling av en lav eller ikke målbar TG vil kunne avsløre en selvpåført hypertyreose etter stort tyroksininntak.
  • TG øker kraftig ved destruktive prosesser i tyreoidea som subakutt tyreoiditt, men måling av TG har liten plass i en tyreoidittutredning.
  • Kvinner har noe høyere verdier enn menn. Konsentrasjonen stiger under graviditet. Rundt fødsel og neonatalperiode ses høye verdier som faller i løpet av barneårene.
  • Antistoff mot tyreoglobulin, anti-TG, vil forstyrre måleresultatet av TG og må derfor gjøres samtidig.

Høye verdier: ved papillær eller follikulær tyreoideacancer, særlig ved lunge og skjelettmetastaser.

Se Cancer tyreoidea/oppfølging