banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Kognitive utfall hos slagpasienter

Læringsutbytte: Få bedre innsikt i, og evne til å gjenkjenne, noen typiske kognitive problemer som kan oppstå etter hjerneslag.
Pedagogikk: Videofilm av pasienter med ledsagende tekst og spørsmål. Kan brukes frittstående.
Brukes i: Geriatriundervisningen i siste studieår på medisinstudiet i Oslo. Kan med fordel også brukes i undervisningen i nevrologi.
Forkunnskap: Egner seg best for studenter som har fått noe praktisk trening og innsikt i kliniske fag, særlig geriatri, indremedisin og nevrologi.Læringsressursen er derfor best egnet i siste del av medisinstudiet. Ressursen egner seg også for fysio- og ergoterapistudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: t.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset

Kartlegging av samansette helseproblem hos eldre

Læringsutbytte: Løysing av situasjonspesifikke, samansette helseproblem hos eldre som krev systematisk kartlegging, klinisk vurdering og målretta, pasientsentrera intervensjonar.
Pedagogikk: Ressursen skal styrke praksisnær undervising av systematiske kartleggingar ved utfordringar som kronisk sjukdom, kognitiv svikt, kosthald og kontakt. Vi viser strategiar for systematisk undersøkelse, og utfordrar til å analysere styrke, svakhet og behov for kontekstuell tilpassing gitt subjektive teikn og objektive data og funn fra anerkjende vurderings-, kartleggings- og livskvalitetsinstrument. Det introduserast teknikkar og undersøkelsesstrategiar, gis interaktive oppgaver med tilbakemelding og visast refleksjonssekvensar, i tillegg til oppgaver spesifikt for masterstudiet "avansert geriatrisk sykepleie".
Brukes i: Mastergradsstudiet "avansert geriatrisk sykepleie" og som introduksjon til geriatri og allmennmedisin.
Forkunnskap: Anatomi, fysiologi, grunnleggande sjukepleie.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Skal jeg gi antibiotika?

Kurset inneholder fire kursmoduler med kasuistikker fra henholdsvis legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem.
Kurset er beregnet på medisinstudenter som snart skal ut i eller nylig har vært i praksis. Kurset kan også være nyttig for nyutdannede leger.
Læringsutbytte: Etter gjennomføring vil du kunne avgjøre indikasjon for antibiotika og kommunisere rundt antibiotikabehandling ved en rekke tilstander i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Pedagogikk: Modulene er bygget opp rundt kasuistikker med oppgaver du skal løse. Underveis får du praktisk rettede tilbakemeldinger. Kurset inneholder også en rekke lenker med supplerende innhold.
Brukes: Som et supplement til ordinær undervisning.
E-læringskurset er finansiert av SHE (Senter for bærekraft i helseutdanningene) og utviklet av Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, med innspill fra representanter fra de medisinske fakultetene ved Universitetet i Bergen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og UiT – Norges arktiske universitet, KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og en referansegruppe bestående av medisinstudenter.
Gå til kurset, registrerer deg som ny bruker og meld deg på.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: post@antibiotikasenteret.no

Til kurset