Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Introduksjon og om prosjektet

Pasienter med hjerneslag får ofte kognitive symptomer. Språklige symptomer (afasi), samt problemer med hukommelse og orientering er relativt godt kjent. Kunnskapen om andre ikke-språklige kognitive symptomer, slik som neglekt, apraksi og rom-retningsvansker, er imidlertid dårlig både hos studenter og leger. Det er viktig for legestudenter å lære om slike symptomer, men det er tidkrevende og omstendelig å forklare med ord hvordan pasientens vansker arter seg. Det er langt enklere å få en viss innsikt i symptomenes natur ved å observere pasienter i funksjonelle sammenhenger.

Til tross for at slike symptomer er relativt vanlige etter hjerneslag, vil det ikke alltid være lett å finne illustrerende og egnede pasienter til bruk i undervisningen. Derfor har vi ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, med støtte fra Fleksibel læring ved Universitetet i Oslo og Det medisinske fakultet, utarbeidet et nettbasert undervisningsopplegg om slike tilstander.

Kjernen i undervisningsopplegget er korte videofilmer av slagpasienter som utfører praktiske oppgaver. Hver film er på omkring tre minutter. I tilknytning til filmene kommer spørsmål og noe teoristoff.

Undervisningsopplegget er en del av pensum i geriatri for medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo, men kan også fritt benyttes av andre med behov for mer kunnskap om disse problemstillingene.

For maksimalt utbytte anbefaler vi følgende tilnærming: Se først gjennom en av videofilmene, og prøv å merke deg så presist som mulig hva pasientens praktiske problem egentlig består i. Se deretter på teksten som beskriver problemene slik de fortoner seg for helsepersonell med erfaring i slike vurderinger, før du ser filmen én gang til. Deretter kan du lese det supplerende teoristoffet.

Pasientene har gitt tillatelse til å bli filmet, og til at filmene blir benyttet på denne måten, og vi vil gjerne takke dem for deres velvilje!


Ressursen er utarbeidet av Rita Romskaug og Jan-Åge Olsen i samarbeid med en arbeidsgruppe ved Geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus:

  • Ergoterapeut dr.philos. Unni Sveen
  • Ergoterapeut Mona Michelet
  • Ergoterapeut Beate Roland Deacon
  • Ergoterapeut Lene Angeltveit
  • Avd.ledende ergoterapeut Elisabeth Kjelgaard

Faglig ansvarlig er professor dr. med. Torgeir Bruun Wyller


Vi vil gjerne takke:

  • Geir Amdal for verdifull teknisk hjelp, samt webleksjons-systemet.
  • Det medisinske fakultet ved Per Grøttum for utlån av kamera, mikrofon og videoredigeringshjørne.
  • Intermedia ved Knut Qvale og Per Christian Larsen for kurs og videoredigeringshjelp.
  • Jan Guttulsrud, Seksjon for medisinsk informatikk for hjelp til oppgradering av videoene.


Spørsmål eller kommentarer? Send en e-post:
webleksjon-kognitiveutfall@medisin.uio.no