banner image
/images/background.jpg Background image

Immunglimt - blogg om immunologi

Denne bloggen er tenkt som et underholdende og inspirerende supplement til ordinær undervisning i immunologi. Den er åpent tilgjengelig og blir lest og kommentert også av pasienter og andre som er interessert i immunologi.
Læringsutbytte: Gi en lettfattelig introduksjon til ulike sentrale begreper og fenomener innen immunologi.
Pedagogikk: Frittstående kunnskapskilde ment for inspirasjon. Den vil ikke kunne erstatte lærebok og forelesninger.
Brukes i: Ressursen er ikke knyttet til et spesielt studieprogram og vil være nyttig både for studenter og ferdig utdannete leger.
Forkunnskap: Ingen spesielle.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.spurkland@medisin.uio.no

Til kurset

Infeksjonsmedisin

E-læringsressursen er lagd for medisinstudenter som et supplement til undervisningen i infeksjonsmedisin og mikrobiologi. Den er tredelt: del 1) mikrobiologi, del 2) infeksjonsmedisin og del 3) kasuistikker.

Læringsutbytte: Bidra til å dekke læringsmål- og læringsutbytter i fagene infeksjonsmedisin og mikrobiologi for de aktuelle semestrene.

Pedagogikk: Ressursen benytter tekst, bilde og interaktive kasuistikker. Sidene er bygd opp på samme måte for hvert tema, og hvert tema er beskrevet på et nivå som studentene forventes å kunne oppnå. Noen temaer har derfor lengre teorisider enn andre fordi det dreier seg om viktigere/vanligere sykdommer. Kasuistikkene på slutten tester teorikunnskaper gjennomgått på sidene samt situasjoner i og utenfor sykehus som studentene kan forventes å møte i utdanningen og som ferdige leger.

Brukes i: Forventes brukt i undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo. Ressursen er tilgjengelig fra desember 2015.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: jangutt@medisin.uio.no

Til kurset

Medisinsk mikrobiologi

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen i mikrobiologi og inneholder bilder og informasjon om infeksjonssykdommenes patogenese, diagnostikk og behandling.
Læringsutbytte: E-læringsprogrammet bidrar til å lære riktig bruk og tolkning av mikrobiologiske analyser samt bidra til forståelse av mikroorganismenes patogenese.
Pedagogikk: Ressursene brukes best som supplement til lærebøker i medisinsk mikrobiologi og forelesninger, seminarer og kurs i faget.
Brukes i: Ressursene er tilpasset medisinstudiets modul 1 og 3 i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: marie.noer@medisin.uio.no

Til kurset

Skal jeg gi antibiotika?

Kurset inneholder fire kursmoduler med kasuistikker fra henholdsvis legevakt, legekontor, sykehus og sykehjem.
Kurset er beregnet på medisinstudenter som snart skal ut i eller nylig har vært i praksis. Kurset kan også være nyttig for nyutdannede leger.
Læringsutbytte: Etter gjennomføring vil du kunne avgjøre indikasjon for antibiotika og kommunisere rundt antibiotikabehandling ved en rekke tilstander i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Pedagogikk: Modulene er bygget opp rundt kasuistikker med oppgaver du skal løse. Underveis får du praktisk rettede tilbakemeldinger. Kurset inneholder også en rekke lenker med supplerende innhold.
Brukes: Som et supplement til ordinær undervisning.
E-læringskurset er finansiert av SHE (Senter for bærekraft i helseutdanningene) og utviklet av Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, med innspill fra representanter fra de medisinske fakultetene ved Universitetet i Bergen, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og UiT – Norges arktiske universitet, KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og en referansegruppe bestående av medisinstudenter.
Gå til kurset, registrerer deg som ny bruker og meld deg på.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: post@antibiotikasenteret.no

Til kurset