banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk biokjemi ved nyresykdommer

Dette e-læringsprogrammet er et supplement til undervisningen og inneholder bilder og animasjoner som belyser nyrenes normale struktur og funksjon samt nyresykdommenes patogenese, diagnostikk og behandling.
Læringsutbytte: E-læringsprogrammet bidrar til å lære riktig bruk og tolkning av biokjemiske analyser i blod og urin ved nyresykdommer. Det skal også bidra til forståelse av normal nyrefysiologi og patofysiologiske mekanismer ved nyresykdommer.
Pedagogikk: Ressursen brukes best som et supplement til lærebøker i klinisk biokjemi, fysiologi og nyresykdommer samt forelesninger og gruppeundervisning. Ressursen kan benyttes som kasuistikker hvor det er lenket til utdypende informasjon om klinisk biokjemiske analyser og animasjoner som viser normal fysiologi og sykdomsmekanismer.
Brukes i: Undervisning i klinisk biokjemi og nyresykdommer i medisinstudiet.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: j.p.berg@medisin.uio.no

Til kurset

Organismens syre-base regulering - fysiologi - patofysiologi - klinikk

Dette e-læringsprogrammet søker å forklare hvordan organismens respirasjonsregulering og nyrene sammen utfører sine oppgaver med å holde surhetsgraden i blod og vevsvæsker innenfor relativt snevre grenser. Dette er viktig for at enzymenes tredimensjonale struktur - og dermed funksjonsevne - skal opprettholdes.
E-læringsprogrammet er ment som et supplement til ordinær undervisning og til repetisjon.
Læringsutbytte: Bidrag til forståelse av grunnleggende fysiologiske mekanismer og til forståelse av kliniske tilstander der syre-base likevekten er alvorlig forstyrret. Programmet kan brukes til repetisjon av hovedpunkter i lærebøkene i fysiologi, klinisk fysiologi og i indremedisin. Fordi dette fagområdet tradisjonelt oppfattes som noe av det vanskeligste å lære seg innen medisinen, har vi førsøkt å koble kunnskapen på noen forklarende, autentiske eksempler fra klinisk medisin.
Pedagogikk: Tekstene er ikke utformet for å brukes alene, men sammen med lærebøker i fysiologi klinisk fysiologi og indremedisin.
Brukes i: Undervisning i fysiologi i medisin-, odontologi- og ernæringsfysiologistudiene ved Universitetet i Oslo, samt i undervisningen i klinisk fysiologi og indremedisin i den kliniske delen av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: elaring-syrebase@medisin.uio.no

Til kurset