banner image
/images/background.jpg Background image

Kartlegging av samansette helseproblem hos eldre

Læringsutbytte: Løysing av situasjonspesifikke, samansette helseproblem hos eldre som krev systematisk kartlegging, klinisk vurdering og målretta, pasientsentrera intervensjonar.
Pedagogikk: Ressursen skal styrke praksisnær undervising av systematiske kartleggingar ved utfordringar som kronisk sjukdom, kognitiv svikt, kosthald og kontakt. Vi viser strategiar for systematisk undersøkelse, og utfordrar til å analysere styrke, svakhet og behov for kontekstuell tilpassing gitt subjektive teikn og objektive data og funn fra anerkjende vurderings-, kartleggings- og livskvalitetsinstrument. Det introduserast teknikkar og undersøkelsesstrategiar, gis interaktive oppgaver med tilbakemelding og visast refleksjonssekvensar, i tillegg til oppgaver spesifikt for masterstudiet "avansert geriatrisk sykepleie".
Brukes i: Mastergradsstudiet "avansert geriatrisk sykepleie" og som introduksjon til geriatri og allmennmedisin.
Forkunnskap: Anatomi, fysiologi, grunnleggande sjukepleie.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering

Læringsutbytte: Gi medisinstudenter en oversikt over legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering inkl. oppheng av infusjonssett, fortynning av injeksjons- og infusjonsvæsker og utregning av infusjonshastighet.
Pedagogikk: Elæringskurset er bygget opp av 6 kapitler bestående av korte tekster, illustrasjonsbilder og kliniske kasuistikker med multiple-choice-regneoppgaver.
Brukes i: Kurset er utviklet som et supplement til kurs i innleggelse av perifert venekateter, oppheng av infusjonssett, subkutane og intramuskulære injeksjoner ved Ferdighetssenteret ved UiO. Kurset kan også brukes som supplement til undervisningen i anestesiologi.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: ferdighetssenteret@medisin.uio.no

Til kurset