banner image
/images/background.jpg Background image

Klinisk kommunikasjon

Læringsutbytte: Lære viktige ferdigheter innen klinisk kommunikasjon, samt øve på når og hvordan disse skal utøves.
Pedagogikk: Inneholder videofilmer, oppgaver i form av quiz og refleksjon, samt pensumrelatert tekst.
Brukes i: Er et supplement til ordinær undervisning i atferdsfag i medisinstudiet i Oslo. Ressursen har ulike moduler for de ulike semestrene og er tilpasset pensumnivå.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: arnstein.finset@medisin.uio.no

Til kurset

Kognitive utfall hos slagpasienter

Læringsutbytte: Få bedre innsikt i, og evne til å gjenkjenne, noen typiske kognitive problemer som kan oppstå etter hjerneslag.
Pedagogikk: Videofilm av pasienter med ledsagende tekst og spørsmål. Kan brukes frittstående.
Brukes i: Geriatriundervisningen i siste studieår på medisinstudiet i Oslo. Kan med fordel også brukes i undervisningen i nevrologi.
Forkunnskap: Egner seg best for studenter som har fått noe praktisk trening og innsikt i kliniske fag, særlig geriatri, indremedisin og nevrologi.Læringsressursen er derfor best egnet i siste del av medisinstudiet. Ressursen egner seg også for fysio- og ergoterapistudenter.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: t.b.wyller@medisin.uio.no

Til kurset

Kartlegging av samansette helseproblem hos eldre

Læringsutbytte: Løysing av situasjonspesifikke, samansette helseproblem hos eldre som krev systematisk kartlegging, klinisk vurdering og målretta, pasientsentrera intervensjonar.
Pedagogikk: Ressursen skal styrke praksisnær undervising av systematiske kartleggingar ved utfordringar som kronisk sjukdom, kognitiv svikt, kosthald og kontakt. Vi viser strategiar for systematisk undersøkelse, og utfordrar til å analysere styrke, svakhet og behov for kontekstuell tilpassing gitt subjektive teikn og objektive data og funn fra anerkjende vurderings-, kartleggings- og livskvalitetsinstrument. Det introduserast teknikkar og undersøkelsesstrategiar, gis interaktive oppgaver med tilbakemelding og visast refleksjonssekvensar, i tillegg til oppgaver spesifikt for masterstudiet "avansert geriatrisk sykepleie".
Brukes i: Mastergradsstudiet "avansert geriatrisk sykepleie" og som introduksjon til geriatri og allmennmedisin.
Forkunnskap: Anatomi, fysiologi, grunnleggande sjukepleie.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset

Radiologi

En samling av bilder fra radiologiske undersøkelser, der det foreligger bekrivelse av undersøkelsene, beskrivelse av funn og diskusjoner om undersøkelsenes plass i utredningen av forskjellige sykdommer.

Læringsutbytte: Finne frem til riktig billedutredning av pasienter med varierende symptomer og sykdommer. Lære seg å tolke undersøkelser med patologiske funn ved å sammenligne med normale undersøkelser.

Pedagogikk: Nyttig både i radiologiundervisningen og som supplement til den kliniske undervisningen. Supplement til lærebok i radiologi. Forelesninger, målsetninger for undervisningen og opplegget for gruppeundervisningen finnes forøvrig tilgjengelig på www.radiologi.net.

Brukes i: Benyttes aktivt i gruppeundervisningen i Modul 3 og 8. Billedmateriell i forelesninger er hentet ut fra databasen.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: n.e.klow@medisin.uio.no

Til kurset

Comprehensive Health Assessment - elderly

Learning goals: practice systematic assessment, skills to approach complex health problems requiring clinical evaluation and situation specific patient centred interventions.

Learning strategies: The learning resource offer authentic scenarios to augment practical skills training of systematic assessment and situated interventions related to chronic health conditions, cognitive decline, nutrition and social activities. We demonstrate strategies for comprehensive assessment, and challenge the students to analyse all aspects relevant to the situation and suggest situational considerations given the subjective and objective symptoms and findings from standardized assessment instruments. Explanations of techniques and strategies, interactive tasks with feedback, individual and group assignments and experts¿ insights are provided as introduction and examples to facilitate for future roles in community care.

Developed for: Master program - Advanced Geriatric Nursing, and introduction to clinical, general practice in medicine.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: anne.moen@medisin.uio.no

Til kurset