banner image
/images/background.jpg Background image

Akuttmedisin

Dette fagområdet inneholder et bredt spekter ferdigheter og prosedyrer som brukes ved initiell undersøkelse, monitorering og stabilisering av akutt syke pasienter. "Akuttmedisin" utøves prehospitalt, i almenmedisinsk legevakt, i akuttmottak på sykehus, og ved akutt forverrelse hos pasient på sengepost. Prosedyrene er derfor felles for svært mange fagspesialiteter; fellestrekket er behovet for raskt å avklare og avhjelpe en mulig kritisk situasjon. Dette krever en prioritert systematikk i tilnærmingen og innøvde ferdigheter.
Elæringsressursen er bygd opp rundt de nasjonale kravene til praktiske ferdigheter for medisinstudenter i Norge som ble vedtatt i 2015. Noen av ressursene vil være å finne også under andre fagfelt, som allmenmedisin, generell kirurgi (traumatologi), anestesiologi, og propedeutikk. Ressursene er ment som et supplement til ordinær undervisning og lærebøker.
Læringsutbytte: Bidra til inntrening og repetisjon av den prioriterte systematikk og de praktiske ferdigheter som er nødvendig i den initielle tilnærmingen til akutt syke pasienter.
Pedagogikk: Ressursen benytter bilder, tekster, animasjoner og interaktive kasuistikker ("virtuelle pasienter").
Brukes i: Undervisning av medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: signe.sovik@medisin.uio.no

Til kurset

Legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering

Læringsutbytte: Gi medisinstudenter en oversikt over legemiddelregning og praktisk legemiddelhåndtering inkl. oppheng av infusjonssett, fortynning av injeksjons- og infusjonsvæsker og utregning av infusjonshastighet.
Pedagogikk: Elæringskurset er bygget opp av 6 kapitler bestående av korte tekster, illustrasjonsbilder og kliniske kasuistikker med multiple-choice-regneoppgaver.
Brukes i: Kurset er utviklet som et supplement til kurs i innleggelse av perifert venekateter, oppheng av infusjonssett, subkutane og intramuskulære injeksjoner ved Ferdighetssenteret ved UiO. Kurset kan også brukes som supplement til undervisningen i anestesiologi.
Forkunnskaper: Medisinsk basalkunnskap.

E-læringsressursen er utviklet ved:Universitetet i Oslo

Kontakt: ferdighetssenteret@medisin.uio.no

Til kurset