Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Om e-læringsprogrammet

Profesjonsstudiet i medisin er et studium som strekker seg over seks år, med en fastlagt undervisningsplan. Tidligere har studiet vært inndelt med ulike fagemner fordelt over 12 semestre. Fagområdet "Bevegelsesapparatet", bestående av anatomi og klinisk undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet, var lagt inn under den andre halvdelen av fjerde semester (tidligere kalt 4B). Grunntanken i den pedagogiske reformen Oslo 96 var å fjerne skillet mellom en tidligere strengt adskilt teori og praksis. Studentene ble her fordelt i grupper på ulike avdelinger på sykehusene Ahus, Rikshospitalet, Ullevål og Diakonhjemmet. På sykehusene foregikk den pasientrelaterte undervisningen i smågrupper, parallelt med at det ble undervist i "funksjonsundersøkelse" på universitetet.
 
Tanken med mer pasientkontakt og en mer klinisk rettet undervisning, kombinert med læringen av anatomi og fysiologi, skapte imidlertid mye frustrasjon på 4B-semesteret. Grunnen til dette var at studentene lærte forskjellige undersøkelsesmetoder avhengig av hvilken avdeling og hvilket sykehus de var på. I tillegg ble "funksjonsundersøkelse" på Universitetet i hovedsak undervist av anatomer, som var mye mindre klinisk rettet. Dette førte til en stor variasjon av mange ulike undersøkelsesmetoder og fremgangsmåter - og dermed også et stort behov for systematikk. I den forbindelse ble det lagt fram et ønske om en felles kunnskapsplattform for både studenter og undervisere, som etterhvert tok form av et IKT-basert læringsprogram. Det utgikk fra et samarbeid mellom de ulike faggruppene ortopedi, fysikalsk medisin og anatomi. Målet var en konsensus for læreplanmålene mellom de ulike spesialitetene, formidlet ved hjelp av skriftlig materiale og videofilmer i en lett tilgjengelig kunnskapskilde.
 
Som en følge av dette ble internettressursen "Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet" ferdigstilt i 2004, laget av de fire medisinstudentene Jill Gunnel Eikrem Bruaset, Ida Kristin Haugen, Trine-Lise Kristoffersen og Trine Lise Svinningen Strand. Arbeidet ble utført under veiledning av Eric Rinvik (anatom), Niels Gunnar Juel (fysikalskmedisiner) og Lars Engebretsen (ortoped). Disse e-læringsleksjonene har vært til stor glede for mange studenter. Forskning og rutiner for undersøkelsesmetoder har imidlertid endret seg over det siste tiåret, og kravene til teknologisk kvalitet har økt betraktelig. Da medisinstudiet på nytt skulle revideres i 2014, ble det avgjort at en oppdatering av alt det tidligere materialet var nødvendig. Tanken var at arbeidet også denne gangen skulle utføres av studenter under veiledning, Dette fanget interessen til medisinerstudentene Caroline Kooy Tveiten, Hannah Ugletveit Jahr og Alexander Øvestad da ideen ble presentert under en forelesning med Lars Engebretsen. Studentene hadde selv lagt merke til potensialet i den gamle ressursen, men samtidig opplevd et ønske om en mer relevant, presis og oppdatert versjon.
 
Den reviderte studieplanen i Oslo 2014 ble innført i profesjonsstudiet i medisin i løpet av 2017. Den innebærer blant annet en overgang fra semestre til et modulsystem bestående av 8 moduler. Kunnskap om bevegelsesapparatet skulle ikke lenger være på 4B-semesteret, men er nå fordelt på modul 3 og 8. I modul 3 skal studentene tilegne seg grunnkunnskaper om bevegelsesapparatets normale struktur og funksjon, samt lære relevant undersøkelsesmetodikk. Modul 8 dreier seg i hovedsak om kunnskap i patologien, å kunne bruke relevante undersøkelser videre i det diagnostiske arbeidet, samt videre behandling av pasientens problem. I perioden 2015-2018 har medisinerstudentene Caroline, Hannah og Alexander utarbeidet tekster sammen med faglærere i hovedsak innenfor Ortopedisk Kirurgi ved Oslo Universitetsykehus Ortopedisk Klinikk, (Albue: Stein Tyrdal, Ankel/Fot: Are Stødle, Hånd: Magne Røkkum, Skulder : Berte Bøe, Hofte: Lars Nordsletten og kne: Lars Engebretsen), men også Fysikalsk medisin ved professor Jens Ivar Brox: rygg og nakke. Professor Hilde Berner Hammer har gjort alle ultralydundersøkelsene. Professor Lars Engebretsen har vært faglig ansvarlig for prosjektet. Gruppen har fått svært mye hjelp fra Morten Skoglund ved Det medisinske fakultet (filming) og Per Grøttum (IKT, design og organisering). Gjennom dagens design kan man enkelt gjøre endringer og forbedringer i programmet.
Alexander ØvestadCaroline Kooy TveitenHannah Ugletveit JahrLars Engebretsen