Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Innledning

Denne innføringen er tenkt brukt gjennom medisinerstudiet. Den er skrevet til bruk for selvstudium, og den skal være så utfyllende at den kan leses uten lærerstøttet undervisning.

Statistikk undervises i SHBS-blokken i modul 1, men statistikk er nyttig gjennom hele studiet. Undervisningen i modul 1 inneholder bruk av programpakken SPSS. Så lenge statistikk er nyttig også senere, vil også SPSS være det. Det er derfor meningen at vi kan gå tilbake til denne innføringen etter hvert som det er behov for å gjøre en statistisk analyse.

Undervisningen i SHBS-blokken er lagt opp med mye bruk av SPSS. Der vil det refereres til hvilke kapitler i denne innføringen som må leses i forbindelse med forelesninger og gruppearbeid. Senere i studiet vil den måtte brukes til selvstudium.

Bruker vi dette e-læringsopplegget bare til selvstudium, må vi selvfølgelig regne med å gå gjennom mer enn det som strengt tatt er nødvendig for den aktuelle analysen vi vil gjøre.

Denne innføringen er delt i 13 kapitler.

Innledning til statistiske analyser:

 1. Komme i gang med SPSS
 2. Innledning til SPSS
 3. Innledning til statistiske analyser
 4. Innlesing av data
 5. Databearbeiding 1
 6. Databearbeiding 2
 7. Databearbeiding 3
 8. Statistiske analyser via ordrefiler

Statistiske metoder:

 1. Deskriptiv analyse
 2. Diagrammer og plott
 3. Univariable statistiske metoder
 4. Multivariable statistisk metoder
 5. Oppsummering av filtyper i SPSS

Hvert kapittel har underkapitler. For eksempel har kapittel 1 seks underkapitler. Men noen underkapitler har også under-underkapitler. I kapittel 5 har underkapittel 5.1 to underkapitler. Ved å gå inn på hvert kapittel i venstre spalte kan vi søke oss frem nedover i kapitlene og nedover i underkapitlene.

Skal vi utføre en statistisk analyse, må vi kjenne til hvordan vi kommer i gang med SPSS, hvordan vi leser inn fil og hvordan vi gjør enkle databearbeidinger. Skal vi kjenne hele gangen i en statistisk analyse, må vi derfor kjenne innholdet i kapitlene 1-8, før vi går til de statistiske metodene i kapitlene i kapittel 9- 12. Men i mange tilfeller har vi lest en SPSS-fil som er klar til statistisk analyse, og vi behøver ikke kjenne annet enn innholdet i kapittel 9-12. Uansett er det noen kapitler som er viktigere enn andre. Dette vil bli gjennomgått i undervisningen i SHBS-blokken.

Denne innføringen vil måtte endre seg over tid. Men den er også lett å oppdatere. Kommentarer, synspunkter, forslag til endringer mottas med takk og kan sendes Petter Laake petter.laake@medisin.uio.no.