Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

GASTROENTERITT

 • Gastroenteritt er en akutt betennelsestilstand i fordøyelseskanalen.
 • De fleste tilfeller skyldes virus eller bakterier og er selvbegrensende. Ikke-infeksiøse årsaker til diaré er mer vanlige jo mer kronisk diareen er
 • Man inndeler diaré i akutt (<14 dager), persisterende (>14 dager) og kronisk (>30 dager)
 • På verdensbasis 1 av 5 ledende dødsårsaker
 • Etiologi: virus, bakterier, protozoer og toksiner
 • Symptomer og funn varierer ut fra agens
 • Supplerende us. er som regel unødvendig, evt. tas avføringsprøver, blodkultur ++
 • Konservativ behandling. Alltid antibiotika ved Salmonella.
 • Vanligvis er gastroenteritt selvbegrensende og har god prognose

EPIDEMIOLOGI

Ingen sikre insidenstall. Barn: ca 1,1 per personår. Eldre: ca 0,32 per personår 2

På verdensbasis er diaré 1 av 5 ledende dødsårsaker. I U-land forårsaker diaré flere dødsfall blant barn under 5 år enn noen annen tilstand. 1

I I-land er situasjonen annerledes. Diaré resulterer i 300-400 dødsfall per år hos barn i USA, ca 200 000 sykehusinnleggelser og 1,5 millioner legebesøk. 2

ETIOLOGI

VIRUS (vanligst)- symptomer etter noen dager

 • Norovirus
 • Adenovirus
 • Rotavirus

TOKSINER- symptomer etter få timer

 • Bacillus cereus
 • Staphylococcus aureus
 • E coli
 • Clostridium spp (perfringens, botulinum)

BAKTERIER- symptomer etter noen dager

 • Campylobakter
 • Salmonella
 • Shigella
 • Yersinia
 • E.coli

PROTOZOER- symptomer etter flere uker

 • Giardia lamblia
 • Entamoeba histolytica
 • Cryptosporidiose
 • Cyclospora

Etter turistreiser dominerer enterotoksiske E.coli, Salmonella, Shigella og Campylobacter.

RISIKOFAKTORER

 • Utenlandsreise
 • Dårlige sanitærforhold
 • Inntak av kontaminert mat
 • Bruk av antibiotika (pseudomembranøs kolitt) 1

PATOGEN
S.aureus
C.perfringens
B.cereus
E coli
Salmonella
Campylobacter
Shigella
Yersinia
V.cholerae
C.difficile
Listeria

KILDE
Biff, svin, egg
Biff, svin, høns
Biff, svin, ris, grønnsaker
Biff, svin, fast food, melk, ost, reiser
Biff, svin, høns, egg, melk,
Høns, melk, ost
Dagsentre, grønnsaker
Biff, melk, ost, hemokromatose
Skalldyr, kokosmelk, flyutbrudd
Sykehus, antibiotika
Biff, svin, høns, melk, ost, pølser, nyfødte, svekket immunforsvar 2

DIAGNOSTIKK

4 ANAMNESTISKE OPPLYSNINGER

DIFF.DIAGNOSTISK TANKEGANG

Er det noe som går?

Virus

Kort inkubasjonstid og varighet

Toksiner

Utenlandsopphold eller importert mat

Campylobacter, Salmonella, Shigella, E coli

Hyppig diaré

Toksiner, virus, protozoer (voluminøs diaré)

Diaré med blod, slim og puss

Campylobacter, Shigella, pseudomembranøs kolitt

Tenesmer

Proktitt (betennelse i endetarmsåpningen)

Høy feber

 • Invasiv infeksjon (Salmonella, Shigella, Campylobacter)
 • Cytotoksisk organisme (C.difficile eller Entamoeba histolytica)
 • evt.virusinfeksjon (Rotavirus eller Adenovirus), men sjelden høy feber

Rikelig vandig diaré hos barn

Rotavirus

Brekninger/oppkast

Matforgiftning,
infeksjoner forårsaket av virus og enterotoksiske E.coli

Spesiell lukt

 • Shigella= luktfri
 • Salmonella= råtne egg
 • V.cholerae og enteropatogene E.coli= fiskelukt

Antibiotikabehandling

Clostridium difficile, ved uttalt sykdomsbilde bør pseudomembranøs kolitt mistenkes

Urge

Infeksiøs diaré eller IBD (inflammatory bowel disease)

FUNN

 • Feber og peritoneale tegn kan tyde på invasivt enterogent patogen.
 • Ved systemisk infeksjon med diaré, spesielt hos gravide, bør man mistenke listeriose 2
 • Det er viktig å vurdere dehydreringsgrad både hos barn og voksne.
  Se tabellene under. 1

VURDERING AV DEHYDRERINGSGRAD

Barn
Aktivitet
Hudfarge
Hudturgor
Slimhinner
Fontanelle
Øyne
Puls
Blodtrykk
Urinproduksjon
Vekttap

Tegn på alvorlig dehydrering:
Døsig-koma
Marmorert
Stående hudfold
Meget tørre
Innsunket
Innsunkne
Takykardi
Nedsatt
Anuri
10-15 %

Voksne
Vekttap
Allmenntilstand
Respirasjon
Radialispuls
Perifer sirkulasjon
Urinproduksjon
Slimhinner
Tårevæske
Turgor

Tegn på alvorlig dehydrering:
> 10 %
Slapp, apatisk
Dyp og rask (Kaussmal)
Vanskelig å finne
Perifer kulde el.cyanose/ Kapillærfylning > 3s
Anuri
Meget tørre
Nei
Stående hudfold

Vær nøye med overvåkningen hvis:

 • alvorlig dehydrering hos spedbarn og småbarn
 • alvorlige inflammatoriske eller systemiske infeksjoner1

SUPPLERENDE UNDERSØKELSER er som regel unødvendig.

 • Avføring til dyrkning (se prøvetakingsmetode i tabell) hos personer i risikoyrker, ved feber, dårlig allmenntilstand og ved sykdomsvarighet over en uke.2
  --> Ved sykdomsvarighet over 2-3 uker og negative bakterieundersøkelser, bør man undersøke for parasitter i avføring.
  --> Ved importdiaré: vurder parasittundersøkelse samtidig med bakteriologisk us.
  --> Prøvetaking: Samle tre prøver over 1-2 døgn
  --> Parasittundersøkelse: Samle to prøver over ett døgn
 • Blodkultur: ved høy feber eller ved mistanke om sepsis
 • Arteriell blodgass: For å få info om elektrolytter og pH hos ekstremt dehydrerte. Kan oppstå metabolsk acidose pga. økt laktatproduksjon grunnet ischemi forårsaket av hypovolemi.4

Innlegges på sykehus ved tegn til alvorlig dehydrering eller dårlig allmenntilstand. 1

Agens

Prøvetakingsmetode

Bakteriologisk us.

Sendes på spesialglass med transportmedium til Mikrobiologisk avd. En ertestor mengde avføring blandes med transportmediet. Prøver til måling av Clostridium toxin sendes i glass uten transportmedium.

Parasittologisk us.

For undersøkelse for cyster, egg og Strongyloideslarver sendes avføring fiksert i 4 % formalin. Kroppsvarm prøve uten tilsetning nødvendig for påvisning av bevegelige Entamoeba histolytica trofozoitter.

Virologisk us.

Sendes på sterilt glass uten tilsetning for påvisning av Norovirus(PCR), Enterovirus (PCR), Adeno- eller Rotavirus (agglutinasojnstest). Enterovirus er ikke aktuelt agens ved diaréutredning. Virusprøver oppbevares i kjøleskap inntil avsendelsen 5

DIFF.DIAGNOSER VED DAIRÉ

 • Tarminfeksjon, inflammatorisk: Mikrobiell invasjon med slimete og blodige avføringer, ikke så voluminøse. Vanligvis feber, buksmerter og tensmer. Bakterier dominerer.
 • Tarmninfeksjon, non-inflammatorisk: Vandige, voluminøse tømninger. Av og til kvalme og oppkast. Avføringen er uten blod, slim eller puss, og pasientene har ikke feber eller tenesmer. Vanligste årsaker er virus og toksiner fra bakterier eller protozoer.
 • Tarminfeksjon, virus: Diskutert i teksten over.
 • Tarminfeksjon, bakterier. Se mikrobiologikapitlene om Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella og Yersinia
 • Matforgiftning, toksiner. Se mikrobiologikapitlene om Stafylococcus aureus og Clostridium spp
 • Clostroridium-kolitt: Mange får diaré i forbindelse med antibiotikakur. I noen tilfeller forekommer blodig diaré pga. pseudomembranøs kolitt. Dette er en inflammatorisk infeksjon.
 • Ulcerøs kolitt: Oppstår ofte hos yngre. Diffus, uspesifikk slimhinneinflammasjon som nesten alltid involverer rektum. Kan bre seg til distale kolon eller hele kolon, men ikke til tynntarmen. Meget hyppige tømninger (5-15) med blod, puss og slim, rektale tenesmer, påvirket allmenntilstand. I akutt fase kan pasienten ha feber, takykardi og anemi. Diagnosen bekreftes ved coloskopi med biopsi_.
 • Crohns sykdom: Oppstår ofte hos yngre voksne eller blant 50-80 åringer. Dette er en segmentær, granulomatøs, transmural inflammasjon i magetarmkanalen- 25 % har kun kolitt, 50 % har både kolitt og tynntarmsaffeksjon, 25 % har bare tynntarmsaffeksjon. Mangfoldig klinisk bilde preget av ublodig diaré, kolikkpregede smerter og perianale lidelser. Funn avhenger av omfang og varighet, evt. malabsorpsjon, akutt subileus og oppfylning eller perianale fistler og abscesser. Diagnosen verifiseres av røntgen, endoskopi og histologi 14
 • Andre tilstander som kan gi diaré: Hypertyroidisme, angst, IBS, cøliaki, coloncancer, divertikulose, pancreasinsuffisiens. 4

BEHANDLING

 • Konservativ behandling
 • Væskebalanse! (og næring- for å opprettholde erytrocyttfornyelsen)
  F. eks i.v. Ringer eller perorale løsninger som kolerablanding*, GEM-pulver i løsning, eplemost+farris. Prinsippet er å blande
  vann, sukker og salt for å få transport av vann inn til tarmcellene og videre til blodet. Støtdose 250 ml NaCl ved alvorlig dehydrering.
 • Stoppende medikamenter (Loperamid (Imodium) etc), OBS: kontraindisert ved blødende kolitt
 • IKKE antibiotika er hovedregelen. Unntakene fra regelen er:
  > alvorlig sykdomsbilde
  > høy feber
  > blodig diaré
  > sepsis
  > høy CRP 3

Huskeregel:

 • ALLTID antibiotika ved Salmonella
 • ALDRI ved EHEC

TYPE ANTIBIOTIKA velges ut fra erfaring og resistensbestemmelse, se tabell: 7

Før klarlagt etiologi

Ciprofloxacin/ofloxacin

Behandlingsvarighet
3-5 dager

Campylobacter

Erytromycin/azitromycin

5 dager

Salmonella

Ciprofloxacin/Erytromycin

5 dager

Shigella

Ciprofloxacin/ceftriaxone/azitromycin

3 dager

Clostridium difficile

Metronidazol/vankomycin

10 dager

Giardia lamblia

Metronidazol

5 dager

Entamoeba histolytica

Metronidazol, deretter Diloxanid

7+10 dager

OPPFØLGING

 • Man skal ikke ta kontrollprøver etter påvist Norovirus og Clostridium toxin. Prøvene vil kunne være positive lenge etter infeksjon og den kliniske betydningen er usikker.
 • Ved påvist tarmpatogent agens, skal ikke kontrollprøver tas så lenge pasienten fortsatt har diaré og anses som smittefarlig.
 • Hvis pasienten tilhører en "Smittefargegruppe" (se nedenfor) er kontrollprøver indisert før evt. friskmelding. Første prøve tas tidligst 48 timer etter symptomfrihet, deretter med 24 timers intervall; evt. 1 uke etter avsluttet antibiotikabehandling.
 • Husk ktr. av husstandsmedlemmer (også asymptomatiske) ved tyfoid- og paratyfoidfeber.
 • Smittefaregruppene (se tabell)= personer som pga. yrke eller annen aktivitet trenger ekstra oppfølging. 5

Gruppe 1

Personer i næringsmiddelindustri

Gruppe 2

Helsepersonell som har direkte kontakt med pas. som er utsatt for inf.sykdommer (premature, intensiv...)

Gruppe 3

Barn i førskolealder som er i institusjoner

Gruppe 4

Personer som har problemer med å ivareta personlig hygiene

KOMPLIKASJONER/PROGNOSE

 • Vanligvis er gastroenteritt selvbegrensende og har god prognose
 • Sykehusinnleggelse er uvanlig i I-land; unntaket er alvorlig dehydrering
 • Komorbide personer med immundefekt, IBD, klaffefeil, diabetes mellitus, nedsatt nyrefunksjon, revmatoid artritt og SLE har større risiko for komplikasjoner. Lavere terskel for innleggelse.
 • Akutt gastroenteritt har vanligvis ingen langtidssekveler. Noen pasienter får permanente forandringer i avføringsmønster og et lite antall utvikler irritabel bowel syndrome (kroniske magesmerter og forstoppelse/diaré om hverandre uten funn av organisk årsak) 6

REFERANSER

1 NEL

-https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F79727472756E61716F62786E2E6162++/mage-tarm/symptomer-og-tegn/diare-akutt-2265.html (07.02.14)

-https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F79727472756E61716F62786E2E6162++/mage-tarm/tilstander-og-sykdommer/tarminfeksjoner/turistdiare-2330.html (11.02.14)

2 UpToDate
-http://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-with-acute-diarrhea-in-developed-countries?source=search_result&search=acute+diarrhea&selectedTitle=1~93 (07.02.14)

-http://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=ID%2F68348&topicKey=ID%2F2717&rank=1~93&source=see_link&search=acute+diarrhea&utdPopup=true (10.02.14)

-http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-causes-of-acute-diarrhea-in-developed-countries (06.08.14)

3 Forelesning: "Tarminfeksjoner (Gastro)- enteritter" v/ Anne Ma Dyrhol Riise, 6.semester 2012

4 "Oxford Cases in Medicine and Surgery", Oxford University Press, 2010

5 Ormaasen V, Jensenius V, "Håndbok for Infeksjonsmedisinsk avdeling", Oslo universitetssykehus, Ullevål, Utgave 5/2013

6 https://vpn2.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F6A6A6A2E68636762716E67722E70627A++/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-irritable-bowel-syndrome-in-adults?source=see_link (29.03.15)

7 http://sites.helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/terapikapitler/abdomen/buk-gastroenteritt/Sider/default.aspx (29.03.15)