Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

URINVEISINFEKSJONER

Klassifikasjon

NEDRE UVI

ØVRE UVI

cystitt
uretritt

akutt pyelonefritt
prostatitt
intrarenal/perinefrisk abscess

infeksjonen er ofte overfladisk og involverer kun mukosalaget

infeksjonen er ofte invasiv 2

UKOMPLISERT UVI

KOMPLISERT UVI

ASYMPTOMATISK UVI (asymptomatisk bakteriuri)

Forekommer hos ellers friske, ikke gravide kvinner med normale urinveier og uten sykdommer som disponerer for infeksjoner. Omfatte både nedre og øvre urinveisinfeksjon. Varighet under 1 uke. 1,3

•Pasienter med funksjonelt eller anatomisk abnorme urinveier
•Infeksjon hos barn <3 år
•Gravide
•Gutter og menn
•Pasienter som nylig har gjennomgått kateterisering eller har inneliggende kateter
•Pasienter med diabetes mellitus
•Infeksjoner med varighet >1 uke
•Sykehusinfeksjoner1

Forekommer hyppig hos gravide og pasienter med inneliggende kateter. 1

Stadier i urinveisinfeksjon

Definisjoner

Det foreligger en urinveisinfeksjon når man finner patogene agens i urinen/uretra/urinblæren/nyrene/prostata.

Infeksjoner i urinveiene kan gi utgangspunkt for bakteriemi og sepsis


RESIDIVERENDE UVI: >2 infeksjonsperioder pr.halvår eller >3 episoder pr år.1
Residiverende infeksjoner med samme agensetiologi som forekommer innen 2 uker etter avsluttet behandling kan være pga ukurert infeksjon i nyrene/prostata eller vaginal/intestinal kolonisering som raskt reinfiserer urinblæren.2


KRONISK PYELONEFRITT = "Kronisk Interstitiell Nefritt" som følge av bakteriell infeksjon av nyrene.
En del andre ikke-infeksiøse sykdommer kan også gi kronisk interstitiell nefritt. Disse kan histopatologisk ikke skilles fra kronisk pyelonefritt.2

URETHRALSYNDROM: Dysuri, pollakisuri og urgency, uten signifikant bakteriuri2

Agensetiologi

Urinveispatogenene er delt inn i 4 grupper etter sykdomsfremkallende evne og frekvens, se tabell4:

1.Primærpatogene

Arter som har evne til å forårsake UVI hos individ med normale urinveier

E-coli
Staph. saprophyticus

2.Sekundærpatogene

Ofte årsak til UVI i institusjoner (sykehus og sykehjem). Disse er sjeldnere årsak til ukomplisert UVI hos pasienter med normale urinveier.

Pseudomonas aeroginosa
Enterokokker
Andre enterobacteriaceae:
Proteus sp.
Klebsiella sp.
Enterobacter sp.
Citrobacter sp.

3.Tvilsomme patogener

Gir unntaksvis UVI. Vanligvis del av hudflora, og arter som kan kolonisere ved institusjonsopphold.

Gr.B Streptokokker
Koagulase neg staph.
Acinetobacter sp.

4.Vanligvis tilhørende uretra- eller genital-floraen

Gir ikke UVI

Referanser

1 Degrè M, Hovig B, Rollag H, "Medisinsk Mikrobiologi", 3.utgave, gyldendal/akademisk, 2008

2 Kasper, Fauci, "Harrison's Infectious Diseases", 17th edition, McGraw-Hill, 2010

3 NEL:
https://vpn1.uio.no/+CSCO+0h756767633A2F2F79727472756E61716F62786E2E6162++/nyrer-og-urinveier/tilstander-og-sykdommer/infektioner/cystitt-ukomplisert-2633.html (08.10.13)

4 Strategirapport 2007, Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner, Nasjonalt folkehelsesinstitutt: http://www.fhi.no/dav/fb5bf18b04.pdf

5 UpToDate: http://www.uptodate.com/contents/sampling-and-evaluation-of-voided-urine-in-the-diagnosis-of-urinary-tract-infection-in-adults?source=see_link&anchor=H3018608#H3018608 (08.10.13)

6Sykehuset i Vestfold: http://www.siv.no/fagfolk/diagnostikk/analyseliste/Sider/nitritt-stix-u.aspx (08.10.13)

7 Norsk Legemiddelhåndbok: http://legemiddelhandboka.no/Terapi/752?expand=1 (08.10.13)