Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

La du merke til disse utfallene

Pasienten brukte 7 minutter og 45 sekunder på å smøre på maten og spise.

Pasienten bruker fingrene for å smøre på brødskiva. Han bruker også fingrene som kniv, mens kniven bare holder brødskiva på plass. Dette forsøkes korrigert ved at han gis en gaffel, men han ignorerer dette og fortsetter å bruke fingrene. Når han skal spise brødskiva med kniv og gaffel så bytter han helt om - og bruker kniven som gaffel og gaffelen som kniv. Alt dette passer med at han har apraksi.

Mer om apraksi

Apraksi er svikt i utføring av viljestyrte, målrettede handlinger som ikke kan tilskrives pareser, sensibilitetstap, koordinasjonsforstyrrelser eller tilstander i bevegelsesapparatet. Pasienten har gjerne problemer med rekkefølgen eller utvelgelsen av delprosessene i en sammensatt motorisk sekvens, han har tendens til perseverasjon (stereotyp gjentakelse av én enkelt bevegelse), har vanskeligheter med å komme i gang og vansker med å bruke redskaper. Han kan også ha problemer med å manipulere gjenstander eller å tilpasse grepet etter de behov som oppgaven medfører, og han kan ha lite smidige bevegelser. Apraksi sees oftest ved skader i venstre hemisfære, og da ofte samtidig med afasi. Av denne grunn kan det være vanskelig å skille de to symptomene fra hverandre; pasienten kan virke apraktisk fordi han som en følge av språkproblemer ikke skjønner hva han skal gjøre. Apraksi kan undersøkes ved å be pasienten demonstrere hvordan han utfører en dagligdags aktivitet som f.eks. å gre håret eller pusse tennene. Eventuelt kan man demonstrere den riktige bevegelsen og se om pasienten klarer å imitere.

Enkelte symptomer kalles feilaktig for apraksi, f.eks. "konstruksjonsapraksi" og "påkledningsapraksi". Disse betegnelsene brukes gjerne om tilstander som bedre kan forklares som uttrykk for rom-retnings-problemer, neglekt og/eller svekket kroppsoppfatning.

Utsnitt fra: Wyller TB, Sveen U. Ikke-språklige kognitive symptomer etter hjerneslag. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2002; 122: 627-630. Gjengitt med tillatelse.