Forsiden

Interaktiv Urologi er utviklet av stud.med Linnea Josefina Andersson og stud.med Ole Aleksander Dyrkorn som prosjektoppgave ved UiO. Professor i patologi, Aud Svindland og professor i urologi Lars Magne Eri har vært veiledere.

Fotografier og illustrasjoner brukt i Interaktiv Urologi er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt tillatelse fra Aud Svindland (patologiske fotografier) eller Icon Learning System (illustrasjoner) er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.