Papillen og retina

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Normal retina med benevning av de ulike strukturene. Bildet er tatt med profesjonelt fundoskop, og på dette bildet ser man et mye større område av netthinnnen enn man gjør ved oftalmoskopi. Klikk på bildet for å gjøre det større.

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av papillen og retina. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

I listen over funn som presenteres på nettsiden brukes flagg til å gi informasjon om funnene. Herunder tyder følgende flagg på...

 1. Utenfor kjernepensum.png - Utenfor kjernepensum ved UiO
 2. Rødt flagg.jpeg - Klinisk viktig funn
 3. Sjeldne funn.jpg - Sjeldent funn ved undersøkelse, funn som leger flest ikke vil møte i klinisk praksis.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.

Faglige tilbakemeldinger, forbedringsforslag og kommentarer kan sendes til elaring-oye@medisin.uio.no. Send oss gjerne en e-post om funn det ønskes mer konkretisert omtale av eller om bildene kommer til kort i å illustrere de aktuelle funnene. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om funn det mangler omtale av på denne siden.

Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas Jørlo Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Undersøkelsesveileder oftalmoskopi

Videoen er utarbeidet for UiO av Bente Haughom, Sigve Holmen og Yangchen Dhondup.

Aneurismer

Aneurismer er utposninger på blodårer og kan også ses på kar i øyebunnen. Aneurismer lokalisert til øyet kan være asymptomatiske, men kan også gi synsplager grunnet ødemdannelse. Ødemene er forårsaket av blødning og forming av harde eksudater grunnet utskilling av lipider til netthinnen. Det er spesielt ved ødemdannelse i makulaområdet at synet blir redusert.

Mikroaneurismer ses eksempelvis ved ikke-proliferativ retinopati.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Amotio

Bildet viser avløst netthinne, amotio, og en netthinnerift.

Pasient med netthinneløsning. Denne pasienten hadde "fluer" i synsfeltet som første symptom og tegn på glasslegemeløsning. Løsningen av glasslegemet kan medføre et mekanisk drag på netthinnen med dannelse av netthinnerift og senere netthinneløsning. Lysglimt ses ofte som tegn på netthinnerifter. Deretter kommer det stasjonær skygge i synsfeltets ytterkant og innskrenket synsfelt ved undersøkelse ad modum Donders, samt motsvarende utfall ved undersøkelse av rød refleks. Pasienter med slike symptomer bør raskt til øyeavdeling for diagnostisk avklaring og eventuell operativ behandling for å bevare mest mulig synsfunksjon.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Arterielle embolier

Bemerk cherry red spot med blekere makula rundt[2]

Embolier som fører til okklusjon av øyets arterier medfører ensidig akutt synstap, som oftest uten ledsagende smerte. Synstapet kommer som regel over kort tid, spesielt sammenlignet med venøse embolier i øyet. Det er som regel arteria centralis retinae embolien setter seg fast i, selv om okklusjon også kan forekomme i mer perifere arterier [3]. Ved okklusjon av perifere arterier i øyet forekommer ikke et komplett synstap, men synstap relatert til den spesifikke grenens forsyningsområde.

Arteriell okklusjon er en klinisk diagnose som baserer seg på symptomene akutt synstap, blek makula med cherry red spot og relativ afferent pupilledefekt.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Arr etter laserkirurgi

Lasermerkene som er størst og delvis pigmentert er av eldre dato mens ferske lasermerker ikke er pigmenterte. Man setter nå mindre merker enn tidligere.

Arr etter laserkirurgi på netthinnen. Merkene som er størst og pigmenterte er noe eldre enn de mindre merkene uten pigmentering.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Atrofi av papillen

Med papilleatrofi menes atrofi av synsnerven. Mulige årsaker kan være retrobulbær nevritt, langtkommet glaukomskade, trykk mot n. opticus eller tidligere papilleødem ved f.eks optikusnevritt. Ved oftalmoskopi ses en blek, karfattig papille. Den kan hos noen utvikles til en hvitaktig papille. Atrofien som observeres er uttrykk for døde retinale ganglionceller. Pasienten vil ofte ha ledsagende synsplager.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Atrofi av retina

Store atrofiske områder på retina ses som lysere partier med synlige choroidalkar.

Utvikling av atrofiske områder på netthinnen medfører en gradvis synsnedsettelse. Områdene med atrofi ses som lysere partier med synlige choroidalkar.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Diabetisk retinopati

Det ses her forandringer som skyldes diabetisk retinopati i form av blødninger, intraretinale mikrovaskulære abnomraliteter (IRMA), bløte eksudater og harde eksudater.

Diabetisk retinopati deles som regel inn proliferativ og ikke-proliferativ retinopati. Forandringene som ses på netthinnen ved proliferativ retinopati er...

Forandringene som ses på netthinnen ved ikke-proliferativ retinopati er...

For flere eksempler på hvordan netthinnen kan se ut ved diabetisk retinopati se Best Practice (BMJ).


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Druser

Druser som tegn på tørr AMD

Druser er lysegule forandringer som ses i øyebunnen som tegn på avleiringer av proteiner og lipider under netthinnen. Druser er spesielt assosiert med tørr aldersrelatert makuladegenerasjon (tørr AMD). Andre funn som er vanlige ved tørr AMD er hyperpigmentering og atrofi.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Eksudater


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Bløte eksudater

Se markeringer for bløte eksudater

Bløte eksudater (i engelsk litteratur omtalt som cotton wool spots) er små mikroinfarkter i nervetrådlaget i netthinnen. Ved oftalmoskopi ses gul-hvite flekker. Ses eksempelvis ved hypertensiv retinopati og diabetisk retinopati.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Harde eksudater

Se markeringer for harde eksudater

Harde eksudater ses som velavgrensende gulhvite flekker i retina. Skyldes utfelling av proteiner i netthinnen, ofte i makula. Oftest lokalisert til randen av ødemforandringer. Assosierte sykdommer er diabetisk retinopati, hypertensiv retinopati og makulaødem av forskjellige årsaker.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Epiretinal blødning

Fil:Epiretinal blødning.jpeg
Epiretinal blødning

Epiretinale blødninger finner sted når en arterie eller vene på netthinnen brister og lekker. Dette kan ha mange årsaker. De vanligste årsakene hos voksne er hypertensjon, traumer, grenvene- eller sentralveneokklusjon eller sprukne kar i forbindelse med diabetes mellitus. Dersom man ser epiretinale blødninger hos spebarn bør man vurdere muligheten for mishandling/Shaken-baby-syndrome.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Venetrombose

Ved grenvenetrombose kan vi se flammeformede blødninger bakenfor området der venen er okkludert, grunnet stuvning av blod bakover. Okklusjonen medfører akutt synsreduksjon på det affiserte øyet, men er ikke assosiert med smerte. Synsnedsettelsen kommer som regel ikke momentant, men over noen timer.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Hypertensiv retinopati

Forandringer på netthinnen som skyldes hypertensiv retinopati [4]

Netthinneforandringer forårsaket av høyt blodtrykk (hypertensiv retinopati). De fleste pasientene er asymptomatiske, men noen kan være plaget av hodepine og redusert syn.

Forandringer som kan observeres på netthinnen er...


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Nevroretinitt (Macular star)

Bemerk stjerneaktig figur på netthinnen, Macular star, og papilleødem som ses her[5]

Nevroretinitt (macular star) ses som papilleødem med samtidig forekommende stjernefigur i makula (skarpsynsområdet), og er dannet av harde eksudater. Figuren i makula kommer av inflammasjons forandringer, og kan også være lokalisert peripapillært. Nevroretinitt kan ha mange forskjellige årsaker, herunder infeksjoner. I mange tilfeller finner man ikke årsaken til forandringen (idiopatisk nevroretinitt). Mulige ledsagende symptomer og funn er ensidig synsreduksjon, nedsatt visus, nedsatt fargesyn, skotomer, relativ afferent pupilledefekt og makulaødem[6]. Noen pasienter kan også være asymptomatiske.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Optikusnevritt

Papilleødem ved papillitt

Optikusnevritt innebærer betennelse lokalisert til nervus opticus. De vanligste symptomene er nedsatt visus, redusert fargesyn (redusert fargemetning) og mulig redusert synsfelt. Noen kan også være plaget av smerte. Alle symptomene trenger ikke å være tilstede samtidig.

De viktigste funnene ved undersøkelse er relativ afferent pupilledefekt, papilleødem ved papillitt, samt eventuell papilleatrofi som inntrer etter noen uker.

Kan forekomme som første tegn på multippel sklerose.

Papillitt

Papillitt er en form for optikusnevritt der det oppstår betennelse i den fremste delen av synsnerven (papillen, synsnervehodet). Det oppstår også papilleødem ved denne formen, som også er kjent som fremre optikusnevropati.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Retrobulbær nevritt

Retrobulbær nevritt er en form for optikusnevritt der det oppstår betennelse i synsnerven bak øyeeplet. Papillen er normal ved denne typen optikusnevritt, som også betegnes bakre optikusnevropati og retrobulbær optikusnevropati.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Papilleødem

Papilleødem som vises på høyre øye. Det ses blødninger ved siden av papillen. Årsaken til papilleødemet her var intracerebral patologi, mer konkret sinusvenetrombose. Papilleødem er en oppsvulmet, ødematøs papille. Ved oftalmoskopi sees den som dårlig avgrenset mot omgivelsene. Ofte kan man se venestase og blødninger rundt papillen. Kan skyldes iskemi, inflammasjon, kompresjon, generaliserte metabolske tilstander eller forhøyet intrakranielt trykk.

Papilleødem er dannelsen av ødem (oppsvulming) rundt papillen til synsnerven. Ofte assosiert med optikusnevritt (synsnervebetennelse) og økt intrakranielt trykk som eksempelvis kan ses ved hjernetumores og hydrocephalus. Stasepapille er papilleødem forårsaket av forhøyet intrakranielt trykk.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Sentralarterieokklusjon


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Temporalisarteritt


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Liste over funn

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Antall funn på hvert område kan virke overveldende ved første blikk, men i listene under er synonyme benevnelser tilknyttet hvert funn tatt med, eksempelvis er både katarakt og grå stær listet opp. For hver subkategori av funn er det benevnt hvor mange funn som presenteres. De viktigste funnene fra klinisk perspektiv, såkalte "røde flagg-funn" er markert under hver kategori. Dette er funn der det haster med utredning og behandling, da alvorlig sykdom kan ligge bak funnene.

I listen over funn som presenteres på nettsiden brukes flagg til å gi informasjon om funnene. Herunder tyder følgende flagg på...

 1. Utenfor kjernepensum.png - Utenfor kjernepensum ved UiO
 2. Rødt flagg.jpeg - Klinisk viktig funn
 3. Sjeldne funn.jpg - Sjeldent funn ved undersøkelse, funn som leger flest ikke vil møte i klinisk praksis.

Anatomisk inndeling

Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Øyets omgivelser og orbita

Det gis en oversikt over totalt 16 funn relatert til øyets omgivelser og orbita.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Stilling, leie og bevegelighet

Det gis en oversikt over totalt 16 funn relatert til stilling, leie og bevegelighet.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Pupillen

Det gis en oversikt over totalt 15 funn relatert til pupillen.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Konjunktiva og sklera

Det gis en oversikt over totalt 16 funn relatert til konjunktiva og sklera.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Kornea

Det gis en oversikt over totalt 14 funn relatert til kornea.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Fremre segment og iris

Det gis en oversikt over totalt 12 funn relatert til fremre segment og iris.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Linsen og glasslegemet

Det gis en oversikt over totalt 13 funn relatert til linsen og glasslegemet.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Papillen og retina

Det gis en oversikt over totalt 19 funn relatert til papillen og retina.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Andre funn

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen
Klikk på en av lenkene under for å se funn som ikke deles inn etter anatomisk plassering. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.

Tumores

Det gis en oversikt over totalt 8 funn relatert til tumores.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Nevrooftalmologi

Det gis en oversikt over totalt 17 funn relatert til nevrooftalmologi.

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Ordforklaringer

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Referanser

 1. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/02-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 2. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/02-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 3. Lim J. Retinal Artery Occlusion - EyeWiki, American Academy of Ophtalmology (internett). Eyewiki.aao.org. 2016, sitert 08.02.2016
 4. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/02-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 5. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 15/02-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
 6. Fatteh N. Neuroretinitis - EyeWiki, American Academy of Ophtalmology (internett). Eyewiki.aao.org. 2016, sitert 13.02.2016

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen