Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

  • Svært sjelden tilstand med prevalens rundt 1:50 000.
  • Syndromet skyldes mutasjoner i genet for tyreoideahormonreseptor beta. Arvegangen er autosomal dominant.
  • Serumkonsentrasjonen av fritt T4 og T3 er økt. TSH er ikke er supprimert, men normal.
  • Pasientene er ofte klinisk eutyreoide, men kan ha uspesifikke symptomer på hypo- eller hypertyreose med eller uten struma.
  • De vanligste symptomene ved tyreoideahormonresistens er: tretthet, slapphet, palpitasjoner, urofølelse og konsentrasjonsvansker.

Det finnes tilbud om genetisk diagnostikk, som kan være nyttig for å unngå at tilstanden blir oppfattet og behandlet som hypertyreose. Det finnes ingen spesifikk behandling. Symptomatisk behandling med betablokker for å dempe evt. symptomer på hypertyreose er en spesialistoppgave.

  • Tyreoideahormonresistens kan skyldes ulik fordeling av tyreoideahormon reseptor alfa og beta i målorganer for tyreoideahormon.
  • Det er nesten ingen TRbeta i hjerte og skjelettmuskel.
  • Svært lite TRalfa i lever.
images/tyr.horm.resistens.jpg