Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypertyreose (Tyreotoksikose) ”Høyt stoffskifte”

 • Tilstand med forhøyet sirkulerende tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3). Årsakene er enten økt produksjon av tyreoideahormon i tyreoidea, lekkasje av lagret hormon fra kjertelen eller overdosering med tyroksintabletter.
 • Hypertyreose skyldes hyppigst Graves (Basedows) sykdom som er en autoimmun tilstand med sirkulerende
  tyreoideareseptorantistoffer (TRAS) som binder seg til TSH-reseptorene og stimulerer til økt produksjon av tyroksin og trijodtyronin.
 • Hypertyreose kan også skyldes solitært toksisk adenom, toksisk nodulært struma, akutt tyreoditt i startfasen, eksogen tilførsel av jod, overdosering med tyreoideahormoner, samt tyreoideacarcinom eller TSH-produserende hypofysetumor (svært sjelden).
 • Hypertyreose er relativt hyppig og er 5 ganger så vanlig hos kvinner med prevalens på ca. 2,5 %. Menn ca. 0,5 %.
 • Autoimmun hypertyreose og autoimmun hypotyreose er assossierte tilstander. En autoimmun hypertyreose kan utvikle seg til en autoimmun hypotyreose. I sjeldne tilfeller motsatt.
graves.jpg

Pasient med Graves sykdom

Symptomer

 • Ofte få symptomer initialt. Utslag i de fleste organsystemer. De kliniske symptomene skyldes økt metabolisme og adrenerg stimulering pga. overskudd av tyreoideahormoner.
 • Vekttap, men økt appetitt. Hyppige defekasjoner eller diarè. Tørste, oppkast, slapphet og nedsatt allmenntilstand. Svette og varmeintoleranse. Nervøsitet, uro, rastløshet, søvnproblemer, tremor, apati, irritabilitet og emosjonell labilitet. Dyspnoe, palpitasjoner. Oligo- eller amenorè. Nedsatt libido. Osteoporose. Nedsatt kraft, atrofi. Håravfall.
 • Hos enkelte, spesielt eldre kan symptomene være atypiske eller dominert av ett hovedsymptom som apati, hjertesvikt, atrieflimmer, økende angina pectoris, dårlig allmenntilstand, nedsatt muskekraft, kvalme, brekninger og tørste. Noen kan gå opp i vekt til tross for økt energibehov og redusert matlyst. Hos eldre er atrieflimmer ofte eneste funn.
 • Ved subakutt tyreoiditt er det smerter i tyreoidea samt generell sykdomsfølelse.


Kliniske funn

 • Takykardi, atrieflimmer, eksoftalmus, tremor, struma. Ved Graves sykdom kan det også forekomme lymfadenopati, forstørret milt og patologiske leverprøver.
 • Hypertyreose er ”den store imitator” og kan en sjelden gang gi hyperkalsemi, nedsatt glukosetoleranse eller diabetes, anemi og trombocytopeni. Ta derfor alltid tyreoideafunksjonsprøver ved ulare sykdomstilstander.


Diagnostikk

 • Blodprøver: Utredning hos fastlege, initialt med TSH og fritt T4, evt. også med TRAS.
 • Videre utredning med scintigrafi om TRAS er negativ og evt. biopsi.
 • Ultralyd med biopsi anbefales hos pasient med knuter i tyreoidea. (Varme knuter tar man vanligvis ikke cytologi av da de meget sjelden er maligne)
https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/eksoftalmus.jpg

Eksoftalmus

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/oftalmometer.jpg

Vurdering av eksoftalmus med oftalmometer

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/myksodem.jpg

Pretibialt myksødem