Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

  • Medfødt hypotyreose er den viktigste årsaken til hypotyreose hos barn.
  • Medfødt hypotyreose er relativt vanlig, i Norge: 1 av 3200 barn.
  • Fører til vekstsvikt, endret metabolisme og forsinket utvikling.
  • Hyppigste form for mental retardasjon som kan behandles.


Nivåene av tyreoideahormoner varierer med alder, og verdiene som måles er avhengige av den laboratoriemetode som brukes. TSH aksepteres litt høyere hos barn enn hos voksne. Nedre grense for normalområdet for fritt-T4 ligger noe høyere hos barn enn hos voksne.