Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

  • Tyreoideaprøvene avspeiler det normale samspillet mellom tyreoideas hormonproduksjon og hypofysens utskillelse av TSH.
  • Endringer i TSH-konsentrasjonen er et sensitivt og spesifikt mål på primære endringer i tyreoideafunksjonen.
    En unormal TSH-verdi må vurderes mot serumkonsentrasjon av tyreoideahormoner og klinikk.
  • s-FT4 skal alltid tolkes sammen med s-TSH.
  • Ved tyroksinbehandling øker konsentrasjonen av tyroksin etter tablettinntak og det bør gå minst 8 timer fra tyroksininntak til blodprøve tas.