Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Sekresjonsregulering av tyreoideahormon

For å opprettholde normal metabolsk aktivitet i kroppen må hele tiden riktig mengde tyreoideahormon utskilles. Dette ivaretas av negativ feedback-systemer som hovedsaklig virker på adenohypofysen, men også på hypotalamus.


TSH, tyrotropin er et hypofysehormon (glykoprotein) som øker tyreoideas sekresjon av tyroksin og trijodtyronin.

  • Økt proteolyse av tyroglobulin >> frigjøring av T4 og T3 til blodet. (Raskeste effekt av TSH, virker innen 30 min.)
  • Økt aktivitet av jodpumpen som øker oppkonsentreringen av jodid i kjertelen.
  • Økt jodering av tyrosin for å danne tyreoideahormonene.
  • Økt antall, størrelse og sekretorisk aktivitet av tyreoideacellene.
neg.feed.jpg

cAMP medierer effekten til TSH

  • TSH bindes til spesifikke TSH-reseptorer på follikkelcellenes basalmembran >> aktivering av adenylyl cyklase i membranen >> økt cAMP inni cellen.
  • cAMP fungerer som en ”second messenger” og aktiverer protein kinaser >> multiple fosforyleringer >> økt sekresjon av T4 og T3.


TRH, TSH-frigjørende hormon (tyroliberin)

TSH-sekresjonen fra hypofysen kontrolleres av hypotalamus-hormonet TRH. Nevroendokrine celler i hypotalamus produserer TRH som direkte regulerer hypofyseforlappens produksjon og sekresjon av TSH.

TRH utskilles fra nerveender i hypotalamus, transporteres til adenohypofysen via portåresystemet >> direkte effekt på de endokrine cellene i forlappen >> bindes til TRH-reseptorer, aktivering av ”fosfolipase second messenger system” i hypofysecellene til produksjon av store mengder fosfolipase C, kaskade av kalsiumioner etc. >> økt produksjon og utskillelse av TSH.

  • Kulde stimulerer TRH-sekresjon fra hypotalamus, og TSH-sekresjon fra hypofysen (aktivering av temperaturregulerende senter i hypotalamus).
  • Emosjonelle reaksjoner som angst og opphisselse stimulerer det sympatiske nervesystemet og gir en akutt reduksjon av TRH og TSH-sekresjon (tilstandene øker metabolsk aktivitet og varmeproduksjon, og vi får en invers effekt på varmeregulerende senter)


Negativ feeback-regulering

Økt T4 og T3 i plasma >> redusert TSH-produksjon og utskillelse fra hypofysen.
Hovedsakelig negativ feedback på hypofysen, men også på hypotalamus' TRH-utskillelse.

  • ”Lang tilbakekoblingssløyfe” der T4 og T3 virker på hypofysen og hypotalamus.
  • ”Kort tilbakekoblingssløyfe” der TSH virker på hypotalamus.