Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Symptomer

  • Ubehag og trykkfølelse, men vanligvis ikke smerter. Eventuelle smerter må videreutredes og kan skyldes en inflammatorisk prosess eller blødning.

  • Lokal mekanisk kompresjon er sjelden og kan gi dyspné og inspiratorisk stridor. Anstrengelsesdyspne oppstår først, hviledyspné tyder på en betydelig kompresjon av trakea.
  • Lett dysfagi er vanlig, men det foreligger meget sjeldent vesentlig passasjehinder i øsofagus. Tegn på obstruksjon skal alltid videreutredes med CT/MR og henvises til kirurg.