Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Behandling

Levotyroksin (Tyroksin Natrium).

Gradvis opptrapping. Noen pasienter er svært følsomme for tyroksin og får uttalt hjertebank. man bør starte forsiktig med eldre mennesker og pasienter med hjertesykdom. Nedsatt absorpsjon ved tarmsykdom. Tyroksintabletter inneholder laktose (Laktosefrie kan skaffes på registreringsvedtak).
Det er ikke uvanlig at en pasient klager over bivirkninger selv om tyroxindosen er lav, og blodprøvene fortsatt viser hypotyreose. Behandlingen må da trappes opp enda langsommere.

Under opptrappingsfasen måles FT4 med 6-8 ukers mellomrom til rett dose er nådd. TSH er ikke pålitelig før etter et par måneder da det tar tid før TSH-produksjonen normaliseres. Ved kontroll i stabil fase måles både TSH og FT4. TSH er den beste prøven til vurdering av tyroksinbehandlingen.

Det holder med 1-3 kontroller i året. For optimal behandling anbefaler man at TSH skal ligge noe lavt i normalområdet (0,5-1,5 mIE/l) og FT4 i øvre halvdel (15-20 pmol/l) av normalområdet. Eldre mennesker med hjertesykdom bør behandles med lavere tyroksindose og TSH-verdien bør ligge høyere.

Om pasienten har en primær hypotyreose kan det ta 6-12 mnd før tilstanden stabiliseres. Det bør tilstrebes TSH-verdi på 0,5-1,5 (0,5-2,0) mIE/l.
Selv med riktig levaxindosering kan pasienten det første året ha høy TSH pga. at hypofysen har blitt så overstimulert at det tar tid før den "roer seg". Det er viktig å ha "is i magen" og avvente situasjonen. Du følger FT4 medikamentfastende, og vil se at den stiger. (Det er viktig at målingene gjøres til samme tidspunkt hver gang).

Hos eldre anbefaler man en startdose på 12,5-25 ug daglig, alt etter sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens hjertefunksjon. Dosen økes deretter med 25 ug hver sjette til åttende uke, til man nærmer seg den dosen man tror pasienten trenger. Hos yngre personer kan døgndosen økes med 25 ug hver tredje uke til pasienten er eutyreot. Dersom pasienten får hjertebank, uro eller angst under opptrappingen, bør dosen reduseres litt og økes langsommere. Iskemisk hjertesykdom kan provoseres frem under tyroksin-opptrapping. Dersom pasienten får plager fra hjertet, bør dosen senkes og pasienten hjerteutredes før man går videre i opptrappingen av behandlingen.

  • Pasienten bør ta prøven til samme tidspunkt hver gang.
  • Tyroksintabletten bør ikke tas de siste 8 timene før prøvetakingen.
  • Tyroksin har lang halveringstid (6-7 dager). Ved forandring av dosen tar det tid før man har ny likevekt i blodet. Fra dosejustering til prøvekontroll bør det derfor gå 6-8 uker.

NB! ved mistanke om kortisol-mangel, må pasienten kontrolleres for dette og behandles med kortisol før man starter med tyroksin. Ved mistanke om binyrebarksvikt må pasienten altså behandles for dette før oppstart av tyroksin, for ikke å havne i Addison-krise.

Autoimmun tyreoiditt er forbundet med økt risiko for andre autoimmune sykdommer som for eksempel Addison sykdom, cøliaki, B12-mangel, diabetes type 1, leddgikt.

Ved annen somatisk sykdom er T3 ofte lav, og med stigende sykdomsgrad faller også T4 og evt. TSH. Dette krever ikke hormonsubstitusjon.

Ved manglende effekt
Øke levaxindosen til øvre del av ref.området for FT4. Man bør ikke øke levaxindosen mer enn 10% av gangen. (F.eks kan man øke med 50 mikrogram i uken til å begynne med). Sett opp kontroll av klinisk tilstand etter 2-3 mnd.

Farmakologi